Paano Ako Malilgtas - HOW CAN I BE SAVED!


Philipino translation of HOW CAN I BE SAVED ? or more precisely
                             PAANO AKO MALILIGTAS o ang mas tama?
WHAT MUST I DO TO BE SAVED?
         ANO ANG DAPAT KONG GAWIN UPANG MALIGTAS?        
 
BIBLE STUDIES ON SALVATION
MGA ARAL SA BIBLIYA UKOL SA KALIGTASAN
        Before we begin this study in God's word I want to give you a list of the studies that I have presently at this time that are related to this subject of SALVATION, which compliments this study that you are about to read entitled "HOW CAN I BE SAVED?". I have also INCLUDED the studies that I have written on HEALING as well, because in TRUTH healing is indeed PART of your salvation whether you realize it or not. And as always I suggest that you read the studies "OPENING PRAYER" and "THE WHOLE MATTER" to prepare your own heart to hear from God and also to know my heart toward you. Thanks for reading and may God bless you richly as you seek the truth of the whole word of God.
    Bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng Salita ng Diyos, Gusto kong ibigay sa iyo ang listahan ng mga aral  na kasalukuyan ay mayroon ako na may kaugnayan sa ating paksa ng KALIGTASAN, na makakatulong sa araling  ito na susunod mong babasahin, ito ang ‘PAANO AKO MALILIGTAS?” ISINAMA ko rin ang mga sinulat kong aral tungkol sa KAGALINGAN, sapagkat ANG KATOTOHANAN, ang KAGALINGAN ay BAHAGI ng iyong kaligtasan nauunawaan mo man ito o hindi. At gaya ng palagi kong iminumungkahi sa iyo, basahin mo muna ang “PAMBUNGAD NA PANALANGIN” at  “ANG BUONG KATWIRAN” upang ihanda ang iyong puso na makinig sa Diyos at upang malaman mo rin ang aking hangarin para sa iyo. Salamat sa iyong pagbabasa at naway biyayaan ka ng Diyos habang hinahanap mo ang buong katotohanan sa buong salita ng Diyos.
“ MAHAL NA MAHAL ka ng Makapangyarihang Diyos! “
“ANO ang TUNAY na IBIG SABIHIN NG PAGIGING LIGTAS? ”
“ANG KAHULUGAN SA BIBLIYA NG PANANAMPALATAYA!”
“ ANG SALITA NG DIYOS AY PARANG ISANG JIGSAW PUZZLE”
“ KAILANGANG IPANGANAK KANG MULI”
“ HINDI TAYO MALILIGTAS NG SARILI NATING MGA MABUTING GAWA”
“ANG MGA GAWA ng BATAS LABAN SA MGA MABUTING GAWA”
“SI ABEL laban kay CAIN”
“AKO ANG DAAN” - ANO ANG IBIG SABIHIN NI JESUS?”
ndi rin  sila naniniwala na si J buhay na walang hanggan, at upang MANIWALA ( o at upang PATULOY KAYONG MANIWALA)). Ang sinumang"TRUE BIBLICAL REPENTANCE"
“ANG TUNAY NA PAGSISISI AYON SA BIBLIYA”
“ANO ANG SABIHIN NG TUNAY NA PAGPAPATAWAD?”
“ANO ANG TUNAY NA IBIG SABIHIN NG GRASYA?”
“ ANO ANG KALOOBAN NG DIYOS?”
“KALOOBAN NG DIYOS NA IKAW AY PAGALINGIN”
“MANGYARI ANG IYONG KALOOBAN”
“ PAANO NAKAKAPAGLIGTAS ANG BINYAG”
“ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGLALAGAY NG KABANALAN”
“ANG TAONG WALANG KABANALAN AY HINDI MAKIKITA ANG PANGINOON”
“PAANO MABUBUHAY NA HINDI NA MAGKAKASALA”
“ANG MGA SANDATA NG KALABANG SATANAS”
“ BAKIT KAILANGAN NATING MAGKAROON NG TAKOT SA DIYOS!”
“TINUTURO BA NG BIBLIYA NA KAPAG MINSAN KANG NALIGTAS AY PIRME KANG LIGTAS?”
“ANG PLANONG KALIGTASAN NG DIYOS PARA BUONG SANGKATAUHAN”
 
“ UNAWAIN KUNG BAKIT”
 
HOW CAN I BE SAVED ? or more precisely
WHAT MUST I DO TO BE SAVED?
PAANO AKO MALILIGTAS? o ang mas tama
ANO ANG DAPAT KONG GAWIN UPANG MALIGTAS?
 
          The following question is one of the most important questions that I have to ask every person who visits my site here at AMatterOfTruth.com. As always I encourage you, the reader, to read the WHOLE matter BEFORE you conclude any matter to be a SOUND BIBLICAL teaching based upon the WHOLE word of Almighty God. I encourage you to read the "OPENING PRAYER" and the short introductory study called "THE WHOLE MATTER"before you read any study here on this website.
        Ang susunod na katanungan ay isa sa pinakaimportanteng tanong na tinatanong ko sa bawat tao na bumibisita sa aking site dito saAMatterOfTruth.com. Palagi kong inaaanyayahan ang mambabasa na basahin ang BUONG katwiran BAGO magpasya na ang isang aral sa BIBLIYA ay nakabatay sa BUONG salita ng Makapangyarihang Diyos. Inaanyayahan kita na basahin ang “PAMBUNGAD NA PANALANGIN” at ang maikling panimulang aral na tinatawag na “ANG BUONG KATWIRAN” bago mo basahin ang iba pang mga aral dito sa website.
      Many websites and even many churches for that matter will give you just a QUICK short answer to this question of "How can I be saved", that may be true in part, but in TRUTH these short quick answers do NOT give you the WHOLE word of Almighty God and have actually DECEIVED some to sincerely believe that they are saved, when in TRUTH, according to the WHOLE word of God, they are NOT truly saved.
 Maraming mga websites at pati nga mga simbahan ay nagbibigay ng MABILIS at maikling sagot sa katanungang “Paano ako maliligtas”, na marahil ay may konting katotohanan, subalit ang totoo, ang mga maikli at mabilis na mga sagot ay HINDI nagbibigay ng BUONG salita ng Makapangyarihang Diyos subalit ang tunay na nangyayari ay NALOLOKO ang iba na maniwala na sila ay ligtas, datapwat ang TOTOO,  sang-ayon sa BUONG salita ng Diyos, ay HINDI sila tunay na ligtas.
      So then, after you read this in-depth introductory Bible study on WHAT you MUST DO in order to be saved, then I would encourage you to follow up and read the other studies in God's word of truth that are related to this subject of salvation so that you will UNDERSTAND the DIFFERENCEbetween being SAVED, and actually OBTAINING the promise of ETERNAL LIFE in the world to come. I will have LINKS throughout the different Bible studies here on AMatterOfTruth.com, and in some of these studies I give you, the reader, a list of all the related studies on that particular subject.
  Kaya nga, pagkatapos mong basahin ang panimula ng aral sa BIBLIYA na ANO ANG DAPAT KONG GAWIN para maligtas, ay inaanyayahan kita na ipagpatuloy mo ang iyong pagbabasa sa iba pang mga aral sa katotohanan sa salita ng Diyos na may kaugnayan sa paksang ito ng kaligtasan upang MAINTINDIHAN mo ang  PAGKAKAIBA ng NALIGTAS sa  katunayang PAGTAMO sa  ng pangakong BUHAY NA WALANG HANGGAN sa darating na panahon. Marami akong LINKS sa lahat ng mga ibat-ibang aral ng Bibliya dito sa AMatterOfTruth.com at sa ibang mga aral ay binibigyan ko ang mambabasa, ikaw, ng listahan ng ibat-ibang mga aral na may kaugnayan sa isang natatanging paksa.
        At the end of this study I will post a list of all the related studies on this subject of SALVATION and what you must DO to be saved, as in, being brought into right relationship with Almighty God , AND as well as, enduring unto the end in order to obtain ETERNAL LIFE in the world to come. These studies that I have posted here on AMatterOfTruth.com can also be found in the side bar menu as well as at the top under the category "How can I be saved?". But for now please read this study on what you must do in order to be saved AND to obtain eternal life in the world to come.
Sa katapusan ng aral na ito ay maglalagay ako ng listahan ng lahat ng mga aral na may kaugnayan sa KALIGTASAN at kung ano ang dapat mong GAWIN para maligtas, o ang pagbabalik sa tamang relasyon sa Makapangyarihang Diyos. AT ang pagpapanatili o pagtitiis hanggang sa katapusan upang ng sa ganoon ay matamo mo ang BUHAY NA WALANG HANGGAN sa darating na panahon. Ang mga aral na inilagay ko dito saAMatterOfTruth.com ay makikita rin sa side bar menu at sa itaas, sa kategoryang “Paano ako maliligtas?” Subalit sa ngayon, basahin mo muna ang aral na ano ang dapat mong gawin para ka maligtas at matamo ang buhay na walang hanggan sa darating na panahon.
       Suppose I were to ask you the following question and you were to answer this question in all honestly and truth with sincerity of heart and mind:
       Kung ikaw ay tatanungin ko ng sumusunod na katanungan at kung sasagutin mo naman ito ng buong katapatan at katotohanan kalakip ang sinseridad ng iyong puso at kaisipan:
           If you were to die today, suddenly, and without any warning whatsoever, would you go to heaven, would you obtain ETERNAL LIFE in the world to come?
          Kung ikaw ay mamamatay ngayon, ng bigla, at walang kahit anumang babala ni katiting, pupunta ka ba sa langit,  matatamo mo ba ang BUHAY NA WALANG HANGGAN sa darating na panahon?
                         If your answer to this question is one of the following:
                         Kung ang sagot mo sa katanungan ito ay isa sa mga sumusunod:
▪                                                                      I don’t know…
▪                                                                      Hindi ko alam…
▪                                                                      I am not sure…?
▪                                                                      Hindi ako sigurado…?
▪                                                                      I hope so…?
▪                                                                      Umaasa ako…?
▪                                                                      I would like to, but…?
▪                                                                      Gusto ko, pero…
▪                                                                      I have basically been a good person so I don’t see why not…?
▪                                                                      Naging mabuting tao naman ako,  kaya wala kong nakikitang dahilan…?
▪                                                                      I believe there is a God and I try to live right, so I think so…?
▪                                                                      Naniniwala akong may Diyos at sinusubukan kong mabuhay ng matuwid, kaya sa palagay ko…?
         Or if you CANNOT positively answer this question with an emphatic YES I am going to go to heaven when I die, and I WILL obtain ETERNAL LIFE in the world to come. If you CANNOT answer this question of whether or not you are saved leaving absolutely NO doubt in your heart, then you are NOT saved, and you are NOT going to heaven, and you will NOT obtain ETERNAL LIFE in the world to come. Plain and simple you are not readyto face the final judgment. 
    O kung hindi mo masagot ang tanong na ito ng positibo at isang malinaw na OO, Ako ay pupunta sa langit kapag ako ay namatay, at MATATAMO ko ang BUHAY NA WALANG HANGGAN sa darating na panahon.  Kung HINDI mo KAYANG sagutin ang katanungang ito na kung ikaw ay LIGTAS o hindi, na WALANG pag-aalinlangan sa iyong puso, samakatuwid ikaw ay HINDI ligtas, at hindi ka pupunta sa langit, at HINDI mo matatamo ang BUHAY NA WALANG HANGGAN sa darating na panahon. Maliwanag na hindi ka handing harapin ang huling paghuhukom.
      The purpose of this study in God's word is that I want you to be ASSURED that you can know without a doubt that you are saved. So many Christians go through life HOPING that they will be saved. They go to church faithfully, but yet they live in fear not knowing if God has forgiven them. I want you to know and understand that the Bible clearly teaches us that we can KNOW without a doubt that at the moment we accept Jesus as our savior we are saved. 
     Ang adhikain ng aral na ito ng salita ng Diyos ay ang kagustuhan kong MAKATIYAK o MAKASIGURO ka na walang kadudaduda na ikaw ay ligtas. Maraming mga Kristiyanong nabubuhay na UMAASANG sila ay maliligtas.  Buong katapatan silang nagsisimba, pero sa kabila noon ay nabubuhay sila sa takot at walang katiyakan kung pinatawad sila ng Diyos. Gusto kong malaman mo at maintindihan na  maliwanag na tinuturo sa Bibliya na kaya nating MALAMAN ng walang pag-aalinlangan na sa oras na tanggapin natin si JESUS bilang ating tagapagligtas ay ligtas na tayo.
       But I ALSO want you to understand and know that there is a DIFFERENCE between being saved when we accept Jesus as our savior AND ouractually obtaining eternal life in the world to come. I will explain more about this a little later on in this study, but for now I am speaking to those of you who do not have a witness from the Holy Spirit within them that ASSURES them that they are born of God and have received forgiveness of all their past sins.
      Subalit gusto ko RIN NA MAINTINDIHAN at MALAMAN mo na may PAGKAKAIBA sa pagiging ligtas kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas AT SA tunay nating pagtatamo ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon.  Higit ko pa itong ipapaliwanag mamaya, pero sa ngayon, kinakausap ko ang ilan sa inyo na walang saksi o testigo sa kanilang kalooban na galing sa Banal na Espirito Santo na NAKAKAPAGTIYAK  sa kanila na sila ay born of God at nakatanggap na ng kapatawaran sa kanilang lahat ng nakaraang mga kasalanan.
         So even if you have gone to church all your life, believe in God, read the Bible almost everyday, and have tried to live a good moral life, BUT you cannot confidently say for sure that you KNOW that you know that you KNOW that you KNOW that you KNOW that you are saved WITHOUT a DOUBT, and that you are positively going to heaven when you die, and that you WILL without fail RECEIVE ETERNAL LIFE in the world to come, then you are NOT yet ready to meet your maker. You are not saved, and you are not going to heaven. You will NOT inherit ETERNAL LIFE in the world to COME.You are NOT TRULY BELIEVING the word of God that will bring you that ASSURANCE that you are saved.
     Kaya kahit na nagsisimba ka sa buong buhay mo, naniniwala sa Diyos, nagbabasa ng Bibliya halos araw-araw, at sumusubok na mamuhay ng mabuti, SUBALIT hindi ka makapagsabi ng may pagtitiwala na ALAM mo, na ALAM mo, na ALAM mo,  na ALAM mo, na ALAM mo NA WALANG PAGDUDUDA at nakatitiyak ka na sa langit ang punta mo kapag namatay ka at matatanggap mo ng matagumpay ang BUHAY NA WALANG HANGGAN sa DARATING na panahon. HINDI ka TUNAY NA NANALIG sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng KATIYAKANG ikaw ay ligtas.
DON’T BE DECEIVED!
HUWAG MAGPALOKO!
       No RELIGION can save you. If your faith is in Islam and you follow the teachings of Muhammad and the Quran, then you are NOT saved and you will die in your sins and be cast into the lake of fire on the day of judgment. If you are Hindu or you follow the teaching of Buddha,  then you are NOT saved and you will die in your sins and be cast into the lake of fire on the day of judgment. NO RELIGION can save you. Not even Judaism can save you.
Walang RELIHIYON na makapagliligtas sa iyo. Kung ang pananampalataya mo ay sa Islam at sinusunod mo ang mga turo ni Muhammad at ng Quran, samakatuwid ay HINDI ka ligtas at mamamatay ka sa iyong mga kasalanan at itatapon ka sa karagatan ng impiyerno sa araw ng paghuhukom. Kung ikaw ay Hindu o sumusunod sa turo ni Buddha, samakatuwid ay HINDI ka ligtas at mamamatay ka sa iyong mga kasalanan at itatapon ka sa karagatan ng impiyerno sa araw ng paghuhukom.  WALANG RELIHIYON na makapagliligtas sa iyo. Kahit ang Judaism ay hindi ka maliligtas.
                                      No certain individual church denomination can save you. No matter what church you may                                attend, your simply going to church will NOT save you! DO NOT BE DECEIVED
Walang denominasyon ng simbahan ang magliligtas sa iyo. Kahit na anumang simbahan ang pinupuntahan mo, ang simpleng pagsimba mo ay HINDI makapagliligtas sa iyo! HUWAG KANG MAGPALOKO!
                     And especially do  not be deceived if your church dogmatically teaches that they are the ONLY                        TRUE church and therefore if you do NOT belong to their church then you are NOT save and CANNOT                BE saved UNLESS you join THEIR church.
At lalung-lalo ng huwag magpaloko sa inyong simbahan na nagtuturo na sila lang ang NAG-IISANG TUNAY na simbahan at sa gayong dahilan, kung hindi ka kasama sa kanilang simbahan, samakatuwid ay HINDI ka ligtas at HINDI PWEDENG maligtas Hanggat hindi ka sumali sa KANILANG simbahan.   
      No church membership can save you. In other words, just being a MEMBER of a church will NOT save you. Nor just going or attending church will not save you in and of itself. But faithfully attending church will or SHOULD lead you to be saved. If not, then change churches, because that particular church is not teaching the FULL gospel of Jesus Christ.
Walang pagsapi sa simbahan ang magliligtas sa iyo. Sa madaling salita, ang pagiging kasapi ng isang simbahan ay HINDI magliligtas sa iyo. Kahit ang pagpunta o pagdalo sa simbahan ay hindi makapagliligtas saiyo. Pero ang
      Being a good person and doing good works cannot save you.
   Ang pagiging mabuting tao at paggawa ng mabuti ay hindi magliligtas sa iyo.
      Even believing that there is a God won’t save you, for the devils believe in God, but we know that they are not saved.
Kahit ang paniniwala mong may Diyos ay hindi magliligtas sa iyo, dahil ang mga demonyo ay naniniwala rin sa Diyos, at alam nating hindi sila ligtas.
          ONLY YOUR FAITH in the NAME OF JESUS, and YOUR FAITH IN the sacrifice, which Jesus has made specifically for YOU can SAVE you! Be assured that Jesus, the SON OF Almighty God the Father died for YOUR sins.
TANGING ANG PANANAMPALATAYA MO sa PANGALAN NI JESUS, at ANG IYONG PANANAMPALATAYA sa sakripisyong ginawa ni Jesus para sa IYO ang MAGLILIGTAS sa iyo! Magtiwala na si Jesus, ang ANAK ng Makapangyarihang Diyos ay namatay para sa IYONG mga kasalanan.
      The word of TRUTH CLEARLY and PLAINLY teaches us that in order to be savedAS IN, being forgiven of all your PAST SINS and being placed BACK into RIGHT RELATIONSHIP with the ONE TRUE and ONLY ALMIGHTY God, then you MUST BELIEVE that Jesus is the SON OF Almighty God, the Father. You must believe that Jesus DIED on the cross for YOUR SINS and that Almighty God raised his Son Jesus from the dead. The Bible is very clear on the fact that there is NO OTHER NAME given among mankind whereby we MUST be saved other than the NAME of Jesus, which means the SALVATION of YEHWEH.
MALIWANAG AT SIMPLE ang turo ng salita ng KATOTOHANAN sa atin na upang maligtas,  O upang mapatawad ang lahat ng iyong mga NAKALIPAS NA MGA KASALANAN at  makabalik sa tamang relasyon sa NAG-IISA AT TOTOO AT NATATANGING MAKAPANGYARIHANG Diyos, ay dapat na MANIWALA KA na si Jesus ay ANAK ng Malapangyarihang Diyos Ama. Dapat kang maniwala  na NAMATAY si Jesus sa krus dahil sa iyong mga kasalanan at binuhay Siyang muli ng Makapangyarihang Diyos.  Maliwanag sa Bibliya ang katotohanan na WALANG IBANG PANGALAN binigay sa sangkatauhan na tayo ay maliligtas maliban sa PANGALAN ni Jesus. na ang ibig sabihin ay KALIGTASAN ni YEHWEH.
 
           No other faith on earth other than Christianity believes that Jesus is the MESSIAH, the SON OF Almighty God the Father. The Jews believe in the one true God, but they do not believe that Jesus is their MESSIAH nor do they believe that Jesus is the SON OF Almighty God the Father. The Muslims believe in the God of Abraham, but they do NOT believe that Jesus is the SON OF Almighty God. The Hindus believe in a supreme being, but they do not believe in the one true God of the Holy Bible. Even some Christians do NOT base their faith upon the whole word of God, but rather some base their faith on man made doctrines and traditions of men, which have deceived many.
Walang pananampalataya dito sa lupa maliban sa Kristiyanismo ang naniniwala na si Jesus ang MESIYAS, ANAK ng Makapangyarihang Diyos Ama. Ang mga Hudyo ay naniniwala sa nag-iisa at totoong Diyos. subalit hindi sila naniniwala na si Jesus ang kanilang Mesiyas at hindi rin  sila naniniwala na si Jesus ay Anak ng Makapangyarihang Diyos Ama. Ang mga Muslim ay naniniwala sa Diyos ni Abraham, subalit hindi sila naniniwala na si Jesus ay ANAK ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga Hindus ay naniniwala sa isang pinakamataas na nilalang subalit hindi sila naniniwala sa nag-iisa at totoong Diyos ng Banal na Bibliya. Ganun din ang ibang mga Kristiyano na HINDI nila  binabatay ang kanilang paniniwala sa buong salita ng Diyos, kundi binabatay nila ang kanilang paniniwala sa mga doktrinang gawa ng tao at sa mga tradisyon ng tao, na dahilan na marami na ang naloko o nalinlang.
           IF your faith is not based upon the sure foundation of God’s word, the Holy Bible, the ONLY word of TRUTH, then sooner or later your faith will fail, and you will LOOSE your salvation. So build a strong foundation for your faith upon the word of God, the HOLY BIBLE, and not upon church traditions, or some other book that some other prophet or angel has said is from the one true and only Almighty God of the Holy Bible.
Kung ang iyong pananampalataya o paniniwala ay hindi nakabatay sa  siguradong pundasyon ng salita ng Diyos na Banal na Bibliya, ang TANGING salita ng KATOTOHANAN, darating ang panahon na ang iyong pananampalataya ay manghihina at MAWAWALA ang iyong kaligtasan. Kaya itayo mo ang iyong pananampalataya sa pundasyong malakas na nakabatay sa salita ng Diyos, sa Banal na Bibliya at hindi sa mga tradisyon ng simbahan, o mga librong gawa sa sinabi ng isang propeta o anghel na nagsasabing galling ang kanilang mga sinasabi sa nag-iisang totoo at natatanging Makapangyarihang Diyos ng Banal na Bibliya.
          The Bible assures us that we can KNOW without a doubt that we are saved. No other faith gives the believer this kind of ASSURANCE and PEACE that Almighty God loves you and has forgiven you of all your sins.
Tinitiyak ng Bibliya sa atin na may kakayanan tayong MALAMAN ng walang pag-aalinlangan na tayo ay ligtas. Walang ibang paniniwala ang nagbibigay sa  isang mananampalataya nang ganitong klase ng KATIYAKAN at KAPAYAPAAN na mahal ka ng Makapangyarihang Diyos at pinatawad na  Niya ang lahat ng iyong mga kasalanan.
 
           So then, let’s begin this study in God's word by looking at I John 5:10-13, which says,
Kaya nga, umpisahan natin ang aral sa salita ng Diyos sa pagtingin sa 1Juan5:10-13, na nagsasabing:
         He that BELIEVES on the SON OF God HAS the WITNESS in himself: he that believes NOT God has made him (Almighty God the Father) a liar: because he believes NOT the record that God gave of His SON. And this is the record, that God has given to us, eternal life, and this life is inhis SONHe that has the SON has life; and he that has NOT the SON of God has NOT lifeThese things have I written unto you that BELIEVE on the name of the SON OF God (WHY?); THAT (or so that) you may KNOW that you have eternal life, AND that you may BELIEVE (or AND that you may CONTINUE BELIEVING) on the name of the SON OF God.”
“Ang sinumang SUMASAMPALATAYA sa ANAK NG Diyos ay may PATOTOONG nananahan sa kanya: Ngunit ang HINDI naniniwala sa Diyos ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos ( Makapangyarihang Diyos Ama) sa kadahilanang HINDI siya naniniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak. At ito ang patotoo, na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang ANAK. Ang sinumang pinapanahanan ng ANAK ng Diyos ay MAYROONG buhay na walang hanggan; ngunit ang HINDI pinapanahanan ng ANAK ng Diyos ay WALANG buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyong mga sumasampalataya sa ngalan ng ANAK NG Diyos (BAKIT?)  Upang ( o para ) MALAMAN ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan, at upang MANIWALA kayo ( o at upang PATULOY kayong MANIWALA) sa ngalan ng ANAK NG Diyos.”
           Again the NAME of God's only begotten Son is Jesus, which means YEHWEH saves or the salvation of YEHWEH. In other words, Almighty God chose to save those who believe that Jesus died for their sins and who call upon the name of Jesus to save them. When we truly believe on the name of Jesus, the SON of Almighty God, the Father. then God gives us  WITNESS within our spirits, whereby we KNOW without a doubt that we are SAVED and HAVE ETERNAL LIFE ABIDING IN US so long as we REMAIN FAITHFUL and CONTINUE to BELIEVE in the teachings of Jesus, the New Testament of the Bible.
   Muli, ang PANGALAN ng nag-iisang Anak ng Diyos ay Jesus, na ang ibig sabihin ay  YEHWEH nagliligtas o YEHWEH tagapagligtas. Sa madaling salita, minarapat ng Makapangyarihang Diyos na iligtas ang sinumang naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan at gayundin sa sinumang tumatawag sa pangalan ni Jesus na iligtas sila. Kapag tunay tayong naniniwala sa pangalan ni Jesus, ang ANAK ng Makapangyarihang Diyos, Ama, susunod ddon ay bibigyan tayo ng Diyos ng PATOTOO  sa loob ng ating espiritu, upang MALAMAN natin na walang pagdududa na tayo ay LIGTAS AT MAYROONG BUHAY NA WALANG HANGGAN NA WALANG MALIW basta MANANATILI tayong MATAPAT at PATULOY NA NANANALIG sa mga turo ni Jesus, sa Bagong Testamento ng Bibliya.
Look again at 1 John 5:10, 13 in the Phillips Modern English translation of the Bible.
Verse 10 says,
 
Tingnang muli ang 1Juan 5:10, 13 sa Phillips Modern English translation ng Bibliya.
 
Berso 10 ay nagsasabi,
 
 
         The man who really believes in the SON OF God will have God’s testimony in his OWN heart.”
“Ang taong tunay na naniniwala sa ANAK NG Diyos ay magkakaroon ng patotoo ng Diyos sa kanyang SARILING puso.”
         You can not depend on the faith of someone else in their belief in the Son of God in order for YOU to be saved, because God desires to testify or speak to your OWN heart that you are saved. And if you really and truly BELIEVE that you are saved, then God will place within YOUR heart a WITNESS that ASSURES you that you are saved without a doubt.
Hindi ka pwedeng umasa sa pananampalataya ng iba sa kanilang paniniwala sa Anak ng Diyos upang IKAW ay maligtas, sapagkat kagustuhan ng Diyos na magpatunay at mangusap sa IYONG puso na ikaw ay ligtas. At kung tunay at totoo kang NANINIWALA na ikaw ay ligtas, kasunod niyon ay maglalagay ang Diyos sa loob ng iyong puso ng isang SAKSI na titiyakin sa iyo na ikaw ay walang kadudadudang ligtas.
      Verse 13 from the Phillips Modern English translation says,
Berso 13 mula sa Phillips Modern English translation ay nagsasabing,
 
 
       I have written…so that you may be QUITE SURE that, here and now, you possess eternal life.”
“Ako ay nagsusulat…upang kayo ay maging SIGURADO na, magmula ngayon at paririto, kayo ay may buhay na walang hanggan.”
        This witness or testimony within our heart becomes a knowing and a rest or peace deep on the inside of you, which cannot be denied and NO man can convince you otherwise.
Ang saksi at patunay na nasa loob ng ating mga puso ay nagiging kaalaman at kapahingahan o kapayapaan sa kaibuturan mo, na hindi maipagkakaila at WALANG SINUMANG makapagkukumbinse sa iyo ng iba pa.
        Romans 8:16 says it this way,
Mga Taga-Roma 8:16 ay nagsasabi ng ganito,
       "The Spirit itself (Himself) bears witness with our spirits, that we are the children of God.”
“Ang Espiritu ng Diyos mismo (Siya mismo) ang sumasaksi sa ating mga espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos.”
        Romans 8:16 in the Living Bible reads this way,
Mga Taga-Roma 8:16 sa Living Bible ay nagsasabi ng ganito,
       For the Holy Spirit speaks to us DEEP in our hearts (our spirits) and tells us that we are REALLY and TRULY God’s children.”
“Sapagkat ang Espiritu Santo ay nagungusap sa KAIBUTURAN ng ating mga puso (espiritu natin) at nagsasabi sa atin na tayo ay TOTOO at TUNAY na mga anak ng Diyos. “
 
       God’s word clearly teaches that we can KNOW without any doubt that we are his children and that we possess eternal life now, if so be that weREMAIN in the faith.
Malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos na may KAKAYAHAN tayong MALAMAN ng walang pag-aalinlangan na tayo ay mga ank ng Diyos at nakamtan na natin ang buhay na walang hanggan ngayon, basta manatili tayo sa ating pananampalataya.
 
        You see, the very moment you accept Jesus as your personal savior and ask forgiveness of all your sins you PASS from death unto life, in that, the SENTENCE of DEATH that came upon ALL of mankind because ALL have SINNED passes from you and you are placed back into a right relationship with God. You see, this WAGE of SIN, which is DEATH, this SENTENCE of DEATH has been nailed to the cross for ALL your PAST sins and any sin you are committing presently or any sin you commit in the future IF SO BE that you REPENT of those present or future sins. In other words, if you were to DIE while willingly living in SIN, then you will PERISH and you will NOT inherit eternal life in the world to come. 
Dapat mong maintindihan, na sa sandaling tinanggap mo si Jesus na iyong personal na tagapagligtas at magsisi ka at humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, ikaw ay DUMAAN mula sa kamatayan papuntang buhay, samakatuwid, ang HATOL NG KAMATAYAN na nangyari sa buong sangkatauhan sapagkat LAHAT ay NAGKASALA ay lumipas na sa iyo at ikaw ngayon ay naibalik na sa tamang relasyon sa Diyos. Dapat mong Makita, na ang KABAYARAN ng KASALANAN ay KAMATAYAN, itong HATOL NG KAMATAYAN ay naipako na sa krus Para sa LAHAT ng mga NAKARAAN mong kasalanan at sa mga kasalukuyang mong mga kasalanan o sa anumang kasalanan mong gagawin sa  darating na panahon,  KUNGikaw ay MAGSISISI sa lahat ng mga kasalukuyan mong kasalanan at sa mga kasalanan mo sa  darating  na panahon. Sa madaling salita, kung ikaw ay mamamatay habang sinasadyang namumuhay sa KASALANAN, kung gayon, ikaw ay MAMAMATAY at HINDI mo makakamtan ang buhay na walang hanggan sa darating na panahon.
     Therefore it is VITAL that you REMAIN in the FAITH and OBEY the WORDS of Jesus.
Dahil doon ay NAPAKAHALAGA na ikaw ay MANATILI sa PANANAMPALATAYA at SUNDIN ang MGA SALITA ni Jesus.
      So then, so long as you CONTINUE to believe the gospel of Jesus Christ, and walk in the light as Jesus is in the light, then the blood of Jesus CLEANSES you of all your sins and you will have this eternal life ABIDING in you as a SURE PROMISE. Not that you have ACTUALLY RECEIVED eternal life as yet, but it ABIDES in you as a WITNESS assuring you that God is FAITHFUL that PROMISED and what he said he will do he WILL DO. This passing from death to life does not mean that you will not die physically, but rather you are promised eternal life, when Jesus returns for those that have REMAINED FAITHFUL to OBEY his WORDS and have CONTINUED to believe in him
Kaya nga, basta PATULOY kang naniniwala sa Ebanghelyo ni Jesus Christ, at patuloy na lumalakad sa liwanang dahil si Jesus ay nasa liwanag, samakatuwid, NALINIS ka na ng iyong mga kasalanan ng dugo ni Jesus at mayroon ka ng buhay na walang hanggan na nananahan sa iyo bilang SIGURADONG PANGAKO. Hindi sa TALAGANG NATANGGAP mo na ngayon ang buhay na walang hanggan, subalit ito ay nananahan na sa iyo bilang SAKSI na sinisiguro o tinitiyak sa iyo na ang Diyos ay TAPAT sa KANYANG PANGAKO at kung ano ang sinabi Niyang Kanyang gagawin ay GAGAWIN Niya. Ang pagdaan sa kamatayan sa buhay ay hindi ibig sabihin na ang katawan mo ay hindi mamamatay, subalit ang mas tumpak ay, ikaw ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan, sa pagbabalik ni Jesus para sa mga taong NANATILING TAPAT sa PAGSUNOD o PAGTALIMA sa mga SALITA niya at sa PATULOY na nananalig o naniniwala sa kanya.
 
      Please understand that this is just an introductory Bible study and the other studies that I have listed will explain FURTHER about walking in OBEDIENCE to the words of Jesus in order to receive eternal life in the world to come. In other words, we are saved to OBEY and DO GOOD WORKS of RIGHTEOUSNESS and one of those WORKS, that the disciples of Jesus asked to those who were saved is Have you been BAPTIZED since you believed. I share more on the importance of OBEYING the teachings of Jesus and his disciples to be BAPTIZED in water at the end of this study and in the complimentary studies that I have suggested to read along with this study of How to be saved? 
Sana ay maunawaan mo na ito ay pambungad na aral sa Bibliya at ang iba pang mga aral na aking inilista ay magbibigay pa ng KARAGDAGANG paliwanag tungkol sa PAGSUNOD  sa mga salita ni Jesus nang sa gayon ay makatanggap ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Sa madaling salita,  tayo ay naligtas sa PAGSUNOD at PAGGAWA NG MABUTING GAWAIN ng KABANALAN at ang isang GAWAIN na na tinatanong ng mga disipulo ni Jesus sa mga naligtas ay Ikaw ba ay NABINYAGAN na mula ng ikaw ay maniwala. Ibinabahagi ko ang kahalagahan ng PAGSUNOD sa mga turo ni Jesus at ng kanyang mga disipulo na MABINYAGAN sa tubig sa katapusa ng aral na ito at ang mga aral na magbubuo na aking iminungkahi na basahin mo kasama ng aral na ito na Paano ang maligtas?
The Bible says in Romans 6:23 that the wages of sin is death and the GIFT of God is eternal life THROUGH Jesus Christ. When you personally accept Jesus as your savior, then you are redeemed from death and you are given the promise of eternal life. I will explain in easy to follow steps what I mean by accepting Jesus as your savior in a moment. 
Sabin g Bibliya sa Tiga Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang REGALO ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa PAMAMAGITAN ni Jesus Christ. Kapag tinanggap mo sa sarili mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, sa gayon ay natubos ka na mula sa kamatayan at nabigyan ka na ng pangakong buhay na walang hanggan. Ipapaliwanag ko mamaya ang mga hakbang na madaling sundin kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. 
             Again this does not mean that you will never die physically, but rather when you die physically and you have the promise of eternal life abiding in you when you die, then God will raise you from the dead at the second coming of Jesus, and then at the time of this resurrection you will be given an immortal glorified body of flesh and bone just like Jesus to live eternally with the Lord IF SO BE that you are FOUND to be that GOOD and FAITHFUL servant when you die or when Jesus comes again.
Inuulit ko hindi ibig sabihin na hindi mamatay ang pisikal mong katawan,  kundi kapag namatay ang pisikal mong katawan, may taglay kang pangako na buhay na walang hanggan kapag namatay ka, at pagkatapos niyon ikaw ay bubuhayin na mag-uli sa araw ng pangalawang pagdating ni Jesus at bibigyan ka ng imortal maluwalhating katawan na mayroong laman at buto katulad ng kay Jesus na mabubuhay magpakailanman kasama ang Panginoon KUNG ikaw AY MATATAGPUANG MABUTI at TAPAT na tagapaglingkod sa araw na ikaw ay mamatay o sa araw ng muling pagbabalik ni Jesus.
 Let me explain what I mean by this. In Matthew 24:13 Jesus tells us ONLY those who endure unto the END shall be SAVED. Yes, you are SAVED, AS IN, you are FORGIVEN of ALL your PAST sins and placed back into a RIGHT RELATIONSHIP with Almighty God the Father the very moment you REPENT of your sins and ask Jesus into your life to help you live a life that is pleasing to Almighty God, but THIS PART of SALVATION is ONLY the BEGINNING of the process of your being saved. For you see, the Bible ALSO says that Jesus is not only the AUTHOR of our faith but that he is the FINISHER of our faith as well. Please read Hebrews 12:2 which says,
Hayaan mong ipaliwanag ko ang ibig kong sabihin. Sa Mateo 24:13 Sinasabi ni Jesus sa atin na TANGING ang mga nakapagtiis hanggang sa KATAPUSAN ang MALILIGTAS. Oo, ikaw ay LIGTAS, KUMBAGAY ikaw ay NAPATAWAD na ang LAHAT mong mga NAKALIPAS na kasalanan at naibalik ka na sa TAMANG RELASYON sa Makapangyarihang Diyos Ama sa oras na ikaw ay NAGSISI sa iyong mga kasalanan at pinapasok mo si Jesus sa iyong buhay upang mamuhay ka ng kalugod lugod sa Makapangyarihang Diyos, subalit ITONG BAHAGI ng kaligtasan ay UMPISA LAMANGng kaparaanan ng iyong kaligtasan. Sapagkat sinasabi RIN sa Bibliya na si Jesus ay hindi lamang ang MAY-AKDA ng ating pananampalataya bagkus siya ay ang KABUUAN  rin ng ating pananampalataya. Pakibasa ang Hebreo 12:2 na nagsasabing:
"Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the JOY that was SET BEFORE him ENDURED the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God."
“ Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya; Dahil sa KAGALAKANG naghihintay sa kanya, TINIIS niya at hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Just as Jesus had the JOY set before him, so also have we the JOY set before us of RECEIVING the reward of ETERNAL LIFE that has been PROMISED to us, IF SO BE that we CONTINUE BELIEVING by OBEYING the word of TRUTH, the gospel of our salvation and endure unto the END. You see my dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, it is ONLY those who REMAIN saved or more precisely it is ONLY those BELIEVERS who REMAIN FAITHFUL to the WORDS of Jesus by WALKING AFTER the Spirit to OBEY the Holy Spirit of Almighty God who will inherit eternal life in the world to COME. In other words, you must be found faithful even unto death holding fast to your faith in Jesus Christ until you die or until Jesus returns in order to be counted worthy of salvation and receive eternal life. The Bible clearly WARNS us as believer that any one of us CAN lose  our salvation after that we have received Jesus as your Savior.In other words, the whole word of God does not teach that once you accept Jesus as your savior that you can never lose your salvation no matter what.
Katulad ni Jesus na ang KAGALAKAN ay naghihintay sa kanya, gayundin tayo na ang KAGALAKAN ay naghihintay na ating MATANGGAP bilang gantimpala ng buhay na walang hanggan na IPINANGAKO sa atin, KUNG tayo ay PATULOY NA MANINIWALA sa pamamagitan ng PAGSUNOD sa salita ng KATOTOHANAN, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan at makapagtiis hanggang sa KATAPUSAN. Tingnan ninyo mga kapatid ko sa Panginoong Jesus Christ, TANGING ang mga NANATILING ligtas o sa mas tumpak ay TANGING ang mga MANANAMPALATAYA na NANATILING TAPAT sa mga SALITA ni Jesus sa PAGLALAKAD ALINSUNOD sa Espiritu sa pamamagitan ng PAGSUNOD sa ESPIRITU SANTO ng Makapangyarihang Diyos ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan sa DARATING na panahon. Sa madaling salita, ikaw ay dapat matagpuang TAPAT hanggang sa kamatayan, at nananatiling nanampalataya kay Jesus hanggang sa ikaw ay mamatay o hanggang bumalik si Jesus upang mapabilang ka sa mga nararapat na tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. BINABALAAN din tayo ng Bibliya bilang mananampalataya na kahit sino sa atin at PWEDENG mawalan ng kaligtasan pagkatapos nating tanggapin si Jesus bilang ating Tagapagligtas. Sa madaling salita, ang buong salita ng Diyos ay hindi nagtuturo na kapag tinanggap mo si Jesus bilang Tagapagligtas ay hindi mo kailanman mawawala ang iyong kaligtasan maski ano pa ang mangyari.
Don’t be deceived!
Huwag magpaloko!
Please read the study entitled “DOES THE BIBLE TEACH THAT ONCE YOU ARE SAVED, THEN YOU ARE ALWAYS SAVED?”, which deals with the doctrine of eternal security. This is an in-depth study that addresses all the scriptures on both sides of this controversial subject. In order to arrive at the truth one must look at THE WHOLE MATTER.
Pakibasa ang aral na “TINUTURO BA NG BIBLIYA NA ORAS NA IKAW AY NALIGTAS, AY PALAGI KANG LIGTAS?” na may kaugnayan sa doktrinang walang katapusang  kaligtasan. Ito ay mas malalim na pag-aaral na sumasagot sa kontrobersiyang paksa na ito upang makarating sa katotohanan, dapat nating tingnan ang ‘BUONG KATWIRAN.”
            So then, once you SEE the TRUTH of the WHOLE word of God in WHAT it TRULY means to be SAVED, in that, SALVATION is a PROCESSthat ONLY BEGINS when we accept Jesus as our savior, then you can UNDERSTAND that this FIRST STEP in our BEING SAVED can NOT be EARNED by any WORK that we DO. This is where Ephesians 2:8,9 fits into the PLAN of SALVATION.
Kung gayon, sa oras na MAKITA mo ang KATOTOHANAN ng KABUUANG salita ng Diyos sa ANO ang TUNAY na ibig sabihin ng LIGTAS, o ang KALIGTASAN ay isang PROSESO na MAG-UUMPISA LAMANG sa oras na tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, kung gayon MAUUNAWAAN mo na ang UNANG HAKBANG para tayo MALIGTAS ay HINDI KAYANG KITAIN ng KAHIT ANONG MGA GAWA na ating GAGAWIN. Dito kung saan pumapasok ang Ang Mga Taga-Efeso2:8,9 sa PLANO ng KALIGTASAN.
           "For by GRACE are you SAVED through faith; and that NOT of yourselves: it is the gift of God:
“Sapagkat dahil sa KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.”
     9. NOT of WORKSlest any man should boast."
9. HINDI ITO BUNGA NG inyong mga GAWA kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.”
 
 
             Be careful of WHAT you hear TAUGHT by anyone and consider closely what you were TAUGHT in the past, because it may not be the WHOLE word of TRUTH. Yes, it is by the GRACE of Almighty God that we are SAVED and NOT of our OWN WORKS of RIGHTEOUSNESS that we have DONE, BUT this is ONLY the FIRST STEP in God's PLAN of SALVATION that he has for us. Bear with me for a moment and I will explain what I mean by this being ONLY the FIRST STEP of God's PLAN of SALVATION.
Mag-ingat kayo sa kung ANO ang marinig ninyong TINUTURO ng sinuman at pag-isipang mabuti ang mga NAITURO na sapagkat baka hindi ito ang BUONG salita ng KATOTOHANAN. Oo, ang KAGANDAHANG-LOOG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AMA kaya tayo LIGTAS at HINDI dahil sa ATING mga SARILING GAWAING MATUWID, pero ito ay UNANG HAKBANG sa PLANO ng KALIGTASAN ng Diyos para sa atin. Paumanhin muna sa inyo ng isang sandali at ipapaliwanag ang iibig kong sabihin na UNANG HAKBANG LAMANG sa PLANO ng KALIGTASAN ng Diyos.
             You see my dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, when we first accept the sacrifice that Jesus made for us and REPENT of our SINS, then we are FORGIVEN of ALL our PAST SINS, which will NEVER be brought up or remembered against us for all eternity. In other words, we have been made into the RIGHTEOUS of God THROUGH this sacrifice or atonement that Jesus provided for ALL of mankind to be a partaker of thisFREE GIFT of SALVATION when we first BELIEVED and ALL our PAST sins are forgiven.
Tingnan ninyo mga kapatid ko sa ating Panginoong Jesus Christ, nung una nating tinanggap ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin at NAGSISISI tayo sa ating mga KASALANAN, NAPATAWAD na tayo ng LAHAT nating mga NAKALIPAS na KASALANAN at hindi na ito KAILANMAN ilalabas o ipapaalala laban sa atin magpakailanman. Sa madaling salita, tayo ay naging MATUWID na sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo o pagbabayad na binigay ni Jesus para pakinabangan ng LAHAT ng sangkatauhan ang LIBRENG REGALONG ito ng KALIGTASAN, mula ng una tayong MANIWALA at LAHAT ng ating MGA NAKALIPAS na kasalanan ay napatawad.
 
              However, as I have been saying, this is just the FIRST STEP of God's PLAN of SALVATION. The REASON that we are SAVED or more precisely, the REASON that all our sins are FORGIVEN and we have been PLACED BACK INTO RIGHT RELATIONSHIP with Almighty God is so thatwe can be FILLED with the Holy Spirit of Almighty God, who EMPOWERS us to LIVE a RIGHTEOUS and Holy life before God. Please read the CONTEXT of Ephesians 2:8,9 by continuing on and reading verse 10 as well, which many preachers of the grace of God leave out of their sermon, or if they do include it they don't seem to place much EMPHASIS upon it.
Subalit. gaya ng lagi kong sinasabi, ito ay UNANG HAKBANG lamang sa PLANO ng KALIGTASAN ng Diyos. Ang DAHILAN kung bakit tayo ay LIGTAS o ang mas tumpak, ang DAHILAN kung bakit lahat ng ating mga kasalanan ay NAPATAWAD na at NAIBALIK na tayo sa TAMANG RELASYON sa Makapangyarihang Diyos ay para tayo ay MAPUSPOS ng Espiritu Santo ng Makapangyarihang Diyos, na nagbibigay sa atin KAPANGYARIHAN na MAMUHAY ng MATUWID at Banal sa harap ng Diyos. Pakibasa ang IBIG SABIHIN ALINSUNOD SA GAMIT ng Mga Taga-Efeso 2:8,9, sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa sa berso 10, na maraming mangangaral sa grasya ng Diyos ay tinatanggal sa kanilang mga sermon, o kung sinasama naman ay hindi binibigyang DIIN ito.
             "For by GRACE are you SAVED (or more precisely placed BACK into RIGHT RELATIONSHIP with God) THROUGH FAITH; and THAT (the GRACE of God, the FAITH that God has given every man, and the free gift of being placed back into right relationship with Almighty God is) NOT of yourselves: it ( all that I just mentioned) is the GIFT of God:
“Sapagkat dahil sa KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS kayo ay naligtas  ( o ang mas tumpak NAIBALIK SA TAMANG RELASYON sa Diyos) sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos at   ( ang GRASYA ng Diyos, ang PANANAMPALATAYA na binigay ng Diyos sa bawat tao, at ang libreng regalo na mabalik sa tamang relasyon sa Makapangyarihang Diyos ay ) hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.”
 
      9. NOT of WORKS, lest any man should boast. (WHY? What is the REASON for God doing all of this?)
9. HINDI ITO BUNGA NG inyong mga GAWA kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.” (BAKIT? Ano ang DAHILAN kung bakit ginagawa lahat nito ng Diyos?)
 
      10. FOR we are HIS WORKMANSHIP, created in Christ Jesus UNTO (or for the purpose of DOING) GOOD WORKS, which God has before ORDAINED that we should WALK in THEM (So then, the VERY PURPOSE of DOING GOOD WORKS of RIGHTEOUSNESS is WHY Almighty God has made us to be NEW CREATURES in Christ Jesus. Therefore if so be that you do not have a DESIRE in your heart to do good works that are pleasing to God, then I myself would QUESTION as to whether or not you are TRULY SAVED!)."
10. “SAPAGKAT tayo’y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa  ( para sa layunin ng PAGGAWAng MABUTI. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man na DAPAT NATING SUNDIN.  (Samakatuwid, ang PINAKA-LAYUNIN ng Diyos kung BAKIT ginawa Niya tayong mga BAGONG NILALANG ay ang PAGGAWA natin ng MABUTING GAWA ng PAGKAMAKATUWIRAN. Kung sa gayon, kapag wala kang PAGNANASA sa iyong puso na gumawa ng mga mabuting gawa na kalugud-lugod sa Diyos, Ako mismo ay MAGTATANONG kung ikaw nga ba ay TUNAY NA LIGTAS O HINDI!)
             So then, in verse 10 you can clearly see that you that the REASON WHY we have been saved is to DO GOOD WORKS of RIGHTEOUSNESS. Please know and UNDERSTAND that you cannot do these good works in your OWN strength, but rather it is Almighty God the Father the eternal Holy Spirit DWELLING IN you who empowers you to DO these GOOD WORKS of righteousness. It is Almighty God himself, who puts that great desire deep within you to do his will. So as long as this desire remains in you to stop sinning and DO GOOD WORKS, then you can be ASSURED that you are BEING SAVED. You may still be giving into temptations and being over come by sin, but as long as you KEEP FIGHTING that good fight of FAITH, by REPENTING of your sins and asking God to forgive you of your sins, then you are made PERFECT again just as if you have never sinned. Please read the study "HOW TO LIVE YOUR LIFE FREE FROM SIN!", but for now one of the things that God desires or wills for us to do is to be baptized in water by submersion to be saved. Please read the study "DOES BAPTISM SAVE US or HOW BAPTISM SAVES!" for a deeper understanding of why we should be baptized. Again please read the many other studies that complete what this study does not cover in depth.
Kaya nga, sa berso 10 maliwanag mong makikita na ang DAHILAN KUNG BAKIT tayo ay naligtas ay para GUMAWA tayo ng mga MABUTING GAWA NA PAGKAMAKATUWIRAN.  Sana ay MALAMAN at MAUNAWA mo na hindi mo kayang gumawa ng mga mabuting gawa sa sarili mong lakas, kung hindi ang Makapangyarihang Diyos ang walang wakas na Espiritu Santo na NANAHAN sa iyo ang nagbibigay sa iyo ng KAPANGYARIHAN para GUMAWA ng mga MABUTING GAWA ng pagkamakatuwiran. Ang Makapangyarihang Diyos mismo ang naglalagay sa iyo ng napakalaking pagnanasa sa iyong kaibuturan na gawin ang kalooban ng Diyos. Hanggat ang pagnanasang ito na pag-ayaw o paghinto sa pagkakasala ay manatili sa iyo at ang pagnanasang GUMAWA NG MABUTING GAWA ay manatili sa iyo, MAKAKASIGURO KA NA ikaw ay MALILIGTAS. Maaaring ikaw ay matatalo ng tukso o magkakasala, subalit kung ikaw ay patuloy na NAKIKIPAGLABAN at gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng PAGSISISI at paghingi sa Diyos ng tawad sa iyong mga kasalanan, kung gayon ikaw ay PERPEKTONG muli na parang hindi ka nagkasala. Pakibasa ang aral na, “PAANO MABUHAY NA WALANG KASALANAN?” samantala sa ngayon, ang isa sa mga kagustuhan ng Diyos o kalooban Niyang gawin natin ay ang magpa BAUTISMO sa pamamagitan ng paglubog sa tubig upang maligtas. Pakibasa ang aral na, “NALILIGTAS BA TAYO NG BAUTISMO? o PAANO NAKAKAPAGLIGTAS ANG BAUTISMO?” Muli, pakibasa ang mga aral na magkukumpleto sa aral na ito na hindi napaliwanag ng mabuti.
        You see, if you base your faith on the WHOLE word of God ALONE you will have the same peace that the apostle Paul tells us about in Romans 8:38, 39 which says,
Tingnan mo, kapag ibinase mo LAMANG ang iyong pananampalataya sa KABUUANG salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kaparehong kapayapaan na sinasabi ni Apostol Pablo sa atin sa Mga Taga_Roma 8:38,39 na nagsasabing,
             For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.”
“Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ni Jesus Christ na ating Panginoon.
 
         Yes any one of us can BECOME fully persuaded that you are saved and that there is nothing that is going to keep us from going to heaven. But this does not mean that each and every believer is AUTOMATICALLY given this being FULLY PERSUADED that they will never be separated from the love of God the very moment that they accept Jesus as their savior. This ETERNAL SECURITY of KNOWING that your will never fall away from the faith is a process that requires each one of us to feed upon the promises of God's word. And also keep in mind that at any time this FAITH can be diminished to the point of even being lost IF the believer does not KEEP them self in the word of TRUTH. So then, this ETERNAL SECURITY that any believer can develop to become FULLY PERSUADED in his or her own heart and mind does NOT mean that each and every believer can never lose their salvation
Oo, kahit sinuman sa atin ay pwedeng MAGING lubos na makatitiyak na ikaw ay ligtas at walang kahit na anumang bagay ang makapagpipigil sa atin na pumunta sa langit. Pero hindi nito ibig sabihin na ang bawat isang mananampalataya ay KUSANG nabibigyan nitong pagiging LUBOS NA KATIYAKAN na sila ay hindi kailanman mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa oras na tanggapin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Itong WALANG WAKAS NA KASIGURUHAN na PAGKAKAALAM na ikaw ay hindi kailanman mawawalay sa pananampalataya ay isang paraan na nangangailangan sa bawat isa sa atin ng pagtitiwala sa mga pangako sa salita ng Diyos. At ilagay mo rin sa iyong isipan na anumang oras itong PANANAMPALATAYANG ito ay pwedeng  mabawasan ng unti-unti hanggang sa ito ay mawala KUNG hindi IINGATAN  ng mananampalataya ang kanilang mga sarili na mawalay sa salita ng KATOTOHANAN. Sa gayon, itong WALANG WAKAS NA KASIGURUHAN na kahit sinong mananampalataya ay pwedeng palaguin upang maging LUBOS NA MAKATITIYAK sa kanyang sariling puso at isip ay HINDI ibig sabihin na ang bawat isang mananampalataya ay hindi kailanman pwedeng mawalan ng kaligtasan.
      In other words, by no means does the Bible teach that once a person accepts Jesus as their Savior, then they are GUARANTEED that they can never loose their salvation no matter what as some falsely teach. The whole word of God does NOT teach that a true born again believer can NEVER LOOSE their salvation. Please read the study "DOES THE BIBLE TEACH ONCE SAVED ALWAYS SAVED?" However, the Bible does teach us that each and every believer can and should have that WITNESS of the Holy Spirit that they are placed back into right relationship with God and ALL their past sins are FORGIVEN.
Sa madaling salita, hindi tinuturo ng Bibliya na kapag ang isang tao ay tumanggap na kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, ay sila ay may GARANTIYA NA na hindi nila kailanman mawawala ang kanilang kaligtasan kahit na anong mangyari gaya ng maling turo ng iba. Ang buong salita ng Diyos ay HINDI nagtuturo na ang isang tunay na mananampalatayang “born again” KAILANMAN AY HINDI mawawalan ng kanilang kaligtasan. Pakibasa ang aral na “TINUTURO BA NG BIBLIYA NA KAPAG NALIGTAS NA AY PATULOY NA LIGTAS?” Gayunpaman, tinuturo ng Bibliya sa atin na bawat isang mananampalataya ay pwede at dapat mayroong SAKSI ng Espiritu Santo na sila ay naibalik na sa tamang relasyon sa Diyos at ang LAHAT ng kanilang mga nakalipas na mga kasalanan ay NAPATAWAD na.
             I will say it again. If you do NOT have this witness, this peace, this testimony deep within your spirit that absolutely assures you that you are saved without a doubt, leaving no uncertainty whatsoever in your heart or mind, then you are NOT saved and you are not going to heaven.
Sasabihin ko ulit. Kung wala kang taglay na saksing ito, itong kapayapaan, itong patotoo sa kaibuturan ng iyong espiritu na lubusang nagseseguro sa iyo na ikaw ay walang dudang ligtas, na walang iniiwanang kahit na anumang pag-aalinlangan sa iyong isip at puso, samakatuwid ikaw ay HINDI ligtas at hindi ka pupunta sa langit.
SO THEN, WHAT MUST I DO TO BE SAVED?
KUNG GANOON, ANO ANG DAPAT KONG GAWIN PARA MALIGTAS?
             Now in this section we will just be looking at what one must DO in order to INITIALLY RECEIVE the FREE GIFT of salvation, which is to be forgiven of all your past sins and placed back into a right relationship with Almighty God. Then in the next section we will discuss briefly as to what one must DO in order to receive the END of their salvation, which is to actually receive their reward of eternal life in the world to come.
Ngayon dito sa bahaging ito, titingnan lang natin kung ano ang dapat GAWIN para PAUNANG MATANGGAP ang LIBRENG REGALO ng kaligtasan, ang mapatawad ang lahat mong mga nakalipas na kasalanan at maibalik sa tamang relasyon sa Makapangyarihang Diyos. At sa susunod na bahagi saglit nating pag-uusapan kung ano ang dapat GAWIN para  sa DULO ay matanggap ang kaligtasan at talagang matanggap ang gantimpalang buhay na walang hanggan sa darating na panahon.
        So then, the first step to INITIALLY receive the FREE GIFT of salvation that must be taken for you to be saved is the REALIZATION that you are a sinner and  that you NEED a Savior. You cannot save yourself by your OWN righteousness. And you will not reach out to be saved until you come to the knowledge of the truth that we ALL have sinned and have fallen short of the glory of God before we accepted Jesus as our savior and were forgiven of all our past sins.
Kung gayon, ang unang hakbang para sa PAUNANG pagtanggap ng LIBRENG REGALO ng kaligtasan na dapat mong kunin para ikaw ay maligtas ay ang PAGTANTO mo na ikaw ay isang makasalanan at KAILANGAN mo ng isang Tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili ng SARILI mong pagkamakatuwiran. At hindi mo makakamtan ang iyong kaligtasan hanggat hindi mo nalalaman ang katotohanan na tayong LAHAT ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian  ng Diyos bago natin natanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas at napatawad ang lahat n gating mga kasalanan.
▪                                                                      Step One: You must come to the knowledge of truth that you are a sinner, and that you need a Savior.
▪                                                                      Unang Hakbang: Kailangan malaman mo ang katotohanan na ikaw ay makasalanan, at kailangan mo ng Tagapagligtas.
The Bible says in Romans 3:23,
Sinasabi ng Bibliya sa Mga Taga-Roma 3:23,
For ALL have sinned, and have come short of the glory of God.”
“Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos,”
 
Many preachers use Romans 3:10, which in truth is referring to the end of the age when wickedness has come to full, but none the less, we ALL have sinned at one time or another in our life and therefore have fallen short of the glory of Almighty God and are in need of being saved,
 
Maraming mga mangangaral ang gumagamit ng Mga Taga-Roma 3:10,  na sa katotohanan ay tumutukoy sa katapusan ng mundo na panahong umabot na sa sukdulan ang kasamaan, datapwat, tayong LAHAT ay nagkasala minsan sa ating buhay kung kaya nagkulang tayo sa kaluwalhatian ng Makapangyarihang Diyos at nangangailangang maligtas,
As it is written, there is NONE righteous, no, NOT ONE.”
“Ayon sa nasususlat, WALANG matuwid, wala KAHIT ISA.”
Again plain and simple it does not matter how good or righteous you may be or think that you are, you still need a Savior, because Almighty God HIMSELF, the one who created you, says that you do. These are God’s words and not my own. You see my dear friend, it is by God's GRACE and MERCY that Almighty God has concluded ALL of HUMANITY to be under sin. Please read Galatians 3:22 which says,
Muli malinaw at simple  hindi mahalaga kung gaano ka kabuti o matuwid o iniisip mong kung ano ka, kailangan mo pa rin ng isang Tagapagligtas, dahil ang Makapapangyarihang Diyos MISMO, na Siyang gumawa sa iyo, ang nagsasabing kailangan mo. Ito ay mga salita ng Diyos at hindi galing sa akin. Tingnan mo, mahal kong kaibigan,  sa pamamagitan ng GRASYA at AWA ng Diyos para mapagtibay ng Makapangyarihang Diyos na LAHAT ng SANGKATAUHAN ay nasa ilalim ng kasalanan. Pakibasa Ang Mga Taga-Galasya 3:22 na nagsasabing,
 
"But the scripture has concluded ALL under sin(why?) that (or so that) the promise by faith of Jesus Christ might be GIVEN to them that BELIEVE."
 
“Subalit ang Banal na Kasulatan ay pinagtibay na LAHAT ay nagkasala, (Bakit?) na ( o upang) ang pangakong pananampalataya kay Jesus Christ ay MAIBIGAY sa kanila na MANINIWALA.”
 
 
Or would you rather it remain as it was in the Old Testament where you had to offer your best and choicest lamb as a sacrifice for every time you committed a sin? You see, it does not matter what you or anyone else thinks or believes.
O mas gugustuhin mong manatiling ayon sa Lumang Tipan na kung saan ay kailangan mong mag-alay ng pinakamahusay at pinakapiling tupa bilang sakripisyo tuwing ikaw ay nagkakasala? Tingnan mo, hindi mahalaga kung ano  ang iniisip mo o pinaniniwalaan ng iba.
      The only thing that matters is what the WORD OF ALMIGHTY GOD clearly and plainly says.
Ang mahalaga lang ay kung ano ang maliwanag at malinaw na sinasabi  ng SALITA NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS.
Proverbs 16:25 tells us that,
Mga Kawikaan 16:25 ay sinasabi sa atin na,
There is a way that SEEMS right unto a man, but the END there of are the ways of death.”
“May pamamaraan SA TINGIN ng tao ay matuwid, subalit ang HANTUNGAN pala ay patungo sa kamatayan.
               
                     So I implore you my dear friend to base your FAITH upon the WHOLE word of God ALONE. It 
              may SEEM to you that you are alright and you may say in your heart, “Well I may not be perfect, but I     
              am certainly better than some of those Christians I know”, and this may be true, but God does not look
              upon our OWN righteousness or good works as a means to save us. I will say more about
              this in greater depth in the study entitled “WHAT IS THE TRUE MEANING OF GRACE.
 
Kaya nakikiusap ako sa iyo mahal kong kaibigan na ibatay mo lamang ang iyong PANANAMPALATAYA sa KABUUAN ng salita ng Diyos. 
Maaring sa tingin mo, ikaw ay maayos na at maaring sinasabi mo sa iyong puso na,
“ Hindi man ako perpekto, pero
 sigurado akong mas mabuti naman ako sa ibang mga Kristianong kilala ko”, at maaring ito ay totoo, subalit ang Diyos ay hindi tumitingin
sa ating SARILING pagkamatuwid  o sa ating mabubuting mga gawa bilang isang paraan na tayo ay maligtas. marami pa akong sasabihin
dito ng mas malalim na aral na ang titulo ay  “ANO ANG TUNAY NA IBIG SABIHIN NG GRASYA.”
 
 
                     Many Christians do not know the true Biblical meaning of grace and consequently they
              are misguided in their belief of salvation and HOW they must be saved. In other words, they
              SAY that they are Christians, but in truth they are NOT, because they are not bearing any fruits of        
              righteousness, and they honestly and INCORRECTLY believe that they can continue to live in SIN and    
              still be saved. 
 Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaalam sa  tunay na ibig sabihin ng grasya at nagiging dahilan ito na sila
ay maligaw sa kanilang paniniwala sa kaligtasan at kung PAANO sila maliligtas. Sa madaling salita, sila
HALIMBAWA na sila ay mga Kristiyano,  pero sa katotohanan ay HINDI, sapagkat hindi sila namumunga ng mga bunga ng
pagkamatuwid, at sila ay tapat sa MALI nilang paniniwala na pwede silang magpatuloy na mamuhay sa pagkakasala at sila ay ligtas pa rin.
 
 
                      The Bible says that there are those that SAY they are Jews, but they are NOT. Read Revelation 3:9                 which says,
 
Sinasabi ng Bibliya na marami ang NAGSASABING sila ay mga Judio, pero HINDI naman. Basahin ang Pahayag 3:9 na nagsasabing,
 
 
"Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which SAY they are Jews, and are NOT, but do lie,..." 
 
“Tingnan mo! Silang mga kampon ni Satanas, na nagsasabing sila ay mga Judio, pero HINDI naman, at sa halip ay nagsisinungaling…”
 
We are told in Matthew 15:6-9 that man has taught us many doctrines and commandments of men, which seem right to us, but in reality they are vain and make God’s commandments of no effect.
Sinasabihan tayo sa Mateo 15:6-9 na naturuan tayo ng tao ng maraming doktrina at kautusan ng mga tao, na sa tingin natin ay tama, pero sa totoo ang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan at inaalisan ng epekto ang mga utos ng Diyos.
        Therefore you cannot be saved until you FIRST come to understand the FACT that you are a sinner and you need a Savior, and also that you cannot save yourself.
Samakatuwid hindi ka maliligtas hanggat hindi mo muna maunawaan ang KATOTOHANAN na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng isang Tagapagligtas at hindi mo rin kayang iligtas ang iyong sarili.
 
This brings us to the SECOND STEP that you must take in order to be saved.
Ito ang dahilan sa PANGALAWANG HAKBANG na kailangan mong gawin para maligtas.
 
▪                                                    Step Two: You must come to the knowledge of truth that you are not saved by your OWN works.
▪                                                    Pangalawang Hakbang: Dapat mong malaman ang katotohanan na hindi ka ligtas sa pamamagitan ng iyong SARILING mga gawa.
 
Ephesians 2:8,9 says,
Ang Mga Taga-Efeso2:8,9 ay nagsasabing,
 
For by grace are you saved through FAITH; and that (speaking of faith is) NOT of yourselves: it (faith, grace and salvation) is the GIFT of God: NOT of WORKS, lest any man should boast.”
“Sapagkat dahil sa grasya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng PANANAMPALATAYA; at  (ang pinag-uusapan ay pananampalataya) HINDI ng inyong mga sarili, ito (pananampalataya, grasya, kaligtasan) ay REGALO ng Diyos, HINDI ng MGA GAWA, kundi baka magmalaki ang tao.”
 
                   You see, salvation is a gift of God.
                    Grace is a gift of God.
 Tingnan mo, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos.
Ang Grasya ay regalo ng Diyos.
                    And faith is the gift of God.
At ang pananampalataya ay regalo ng Diyos.
 
 
Yes! Even the FAITH you NEED to RECEIVE your salvation is a gift of God. The Bible says that God has dealt EVERY man the same measure of FAITH. So BEFORE one becomes a Christian they ALREADY possess ALL the FAITH that they NEED to receive their salvation. In other words, faith is NOT a WORK as in, being your OWN work. The Bible teaches us that God GAVE every man the same measure of FAITH. Any one of us can increase our faith or become more aware of the faith that each and every one of us ALREADY possess. I explain how to do this in the study "BIBLE MEANING OF FAITH!"
 
Oo! Pati ang iyong PANANAMPALATAYA na KAILANGAN mo para MATANGGAP ang iyong kaligtasan ay regalo ng Diyos. Sinasabi ng Bibliya na binigyan ng Diyos ng parehong sukat ng  PANANAMPALATAYA ang bawat tao. Kaya BAGO maging Kristiyano ang isang tao meron NA silang LAHAT ng PANANAMPALATAYANG KAILANGAN nila para matanggap ang kaligtasan. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay HINDI isang GAWA, na SARILI mong gawa. Tinuturo sa atin ng Bibliya na BINIGYAN ang bawat tao ng Diyos ng parehong sukat ng PANANAMPALATAYA. Kahit sino sa atin ay pwedeng palaguin ang ating pananampalataya o maging mas maalam sa pananampalataya na meron Na ang bawat isa sa atin. Ipinaliwanag ko kung paano gawin ito sa aral na “ANG IBIG SABIHIN SA BIBLIYA NG PANANAMPALATAYA!”
 
 
So once again, your own good works cannot save you. However, good works should and will follow you IF you are truly saved. Some have erred in their understanding of what being saved truly means because of their misunderstanding of what God’s grace means. 
Kaya muli, ang iyong sariling mabubuting mga gawa ay hindi ka pwedeng iligtas. Datapwat, KUNG ikaw ay tunay na ligtas, dapat ay sundan ka ng mga mabubuting gawa. May ibang nagkakamali sa kanilang pakaunawa ng tunay na pagiging ligtas dahil sa maling pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng grasya ng Diyos.
 
Nonetheless, we are ultimately saved by GRACE through FAITH, because you cannot consistently and continually do good works without God’s grace which we can only obtain through God's gift of faith. Even those who BOAST that they can be saved by their OWN good works have SINNED, because in the eyes of God the BOASTING of man is SIN. We are NOT saved by our OWN good works that we do in our OWN strength.
Samakatuwid,  tayo ay naligtas dahil sa GRASYA sa pamamagitan ng PANAMPALATAYA, kasi hindi tayo pwedeng palagi at patu;oy na makagagawa ng mabubuting gawa kung walang grasya ng Diyos na makakamtan lang natin sa pamamagitan ng regalong pananampalataya ng Diyos. Kahit ang mga NAGYAYABANG na pwede silang maligtas ng SARILI nilang mabubuting gawa ay NAGKASALA, dahil sa mata ng Diyos ang PAGYAYABANG ng tao ay isang kasalanan. HINDI tayo naligtas sa pamamagitan ng SARILI nating mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating SARILING lakas.
 
 
Romans 3:20-23,27 says,
Mga Taga-Roma 3:20-23, 27 ay nagsasabing,
 
Therefore by the deeds of the LAW there shall NO flesh be justified in his sight: But now the righteousness of God without the law is manifested (or is made known to us).
Even the righteousness of God, which is BY FAITH of Jesus Christ unto all, and upon all that BELIEVE; for there is no difference. For ALL have sinned, and come short of the glory of God.
Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? NAY: but by the law of FAITH.”
 
“Samakatuwid WALANG tao ang mapapawalang-sala sa paningin Niya sa pamamagitan ng pagsunod sa KAUTUSAN: Ngunit ngayon nahayag na ( o napaalam na sa atin) ang pagkamakatarungan ng Diyos sa labas ng kautusan. Na ang pagkamakatarungan ng Diyos, ay  sa PAMAMAGITAN ng PANANAMPALATAYA kay Jesus Christ at sa lahat ng NANINIWALA; ay walang pinagkaiba. Dahil LAHAT ay nagkasala, at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Kayat ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng gawa? HINDI: kundi sa pamamagitan ng PANANAMPALATAYA.
 
It is by your faith in JESUS CHRIST alone that you are saved! And your faith came by the GRACE of God. who sent his Son to reveal himself to all of mankind.
Ikaw ay naligtas sa pamamagitan lang ng iyong pananampalataya kay JESUS CHRIST! At ang iyong pananampalataya ay nanggaling sa GRASYA ng Diyos, na nagpadala sa kanyang Anak para ipakilala ang sarili Niya sa lahat ng sangkatauhan.
But the question is "Saved from what?" In truth we are saved from the bondage of sin. Yes, it is also true that ALL our PAST sins are forgiven us and we are placed back into a RIGHT RELATIONSHIP with Almighty God, but what some Christian have not yet realized ithat we have been set free from the DOMINION that sin once had over us. Some Christians are wrongly and incorrectly taught that they are SINNERS after they have been born again to become NEW CREATURE IN Jesus Christ. This kind of false teaching keeps Christians UNDER the bondage of sin. So then KNOW dear child of God that Jesus has set you FREE from the BONDAGE of sin the very moment that you received Jesus as your savior by asking him to forgive you of all your sins. 
Ngunit ang tanong ay “Ligtas sa ano?” Sa totoo ligtas tayo sa pagkagapos sa kasalanan. Oo, totoo rin na LAHAT ng ating mga NAKALIPAS na kasalanan ay napatawad na at naibalik na tayo sa tamang relasyon sa Makapangyarihang Diyos, subalit ang hindi nalalaman ng ibang mga Kristiyano ay napalaya na tayo sa KONTROL ng kasalanan na dati ay nangingibabaw sa atin. May ibang mga Kristiyano ang naturuan ng mali na sila ay mga MAKASALANAN pagkatapos na sila ay na “born again””para maging BAGONG NILALANG KAY Jesus Christ. ang klase ng maling turo na ito ay nagpapanatili sa mga Kristiyano sa ILALIM ng pagkagapos sa kasalanan. Kaya ALAMIN mo mahal na anak ng Diyos na PINALAYA ka na no Jesus sa PAGKAGAPOS sa kasalanan nang oras na tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas sa pamamagitan ng paghingi mo ng tawad sa lahat mong mga kasalanan.
Then the next question is WHY or for what reason are we saved from the bondage of sin? And the answer is so that we may LIVE unto God in righteousness and DO the good works of righteousness which God has ORDAINED us to do. In other words, Almighty God saved us to serve him in righteousness. And the ONLY way that we can continually and consistently OVER COME sin is BY the FAITH that God has GIVEN us BY his GRACE. In other words, we do not DO these good WORKS of righteousness in our OWN strength. The bible teaches us that Jesus lived his life FREE from SIN as an EXAMPLE for us to FOLLOW in his STEPS. For a deeper understanding of this Biblical truth please refer to the study entitled HOW TO LIVE YOUR LIFE FREE FROM SIN!"
Ang susunod na katanungan ay BAKIT o sa anong dahilan tayo ay naligtas sa pagkagapos sa kasalanan? At ang kasagutan ay para tayo ay MAMUHAY sa Diyos sa pagkamakatarungan at PAGGAWA ng mga mabuting gawa ng pagkamakatarungan na IPINAG-UUTOS sa atin ng Diyos. Sa madaling salita, iniligtas tayo ng Makapangyarihang Diyos para pagsilbihan natin Siya ng may pagkamakatarungan. At ang TANGING paraan para patuloy at palaging MAPAGTAGUMPAYAN ang kasalanan sa pamamagitan ng PANANAMPALATAYANG binigay sa atin ng Diyos dahil sa Kanyang GRASYA. Sa madaling salita,  HINDI natin ginagawa ang mga mabuting GAWA ng pagkamakatarungan sa sarili NATING lakas. Tinuturo ng Bibliya na namuhay si Jesus ng WALANG KASALANAN bilang EHEMPLO nating dapat GAYAHIN upang SUNDIN ang Kanyang HAKBANG. Para sa mas malalim na pag-unawa sa katotohanang ito ng Bibliya, pakitingnan ang aral na “PAANO MAMUHAY NG WALANG KASALANAN.”
 
This brings us to the THIRD STEP that you need to take in order that you might be saved.
Ito ang PANGATLONG HAKBANG na kailangan mong gawin para ikaw ay maligtas.
 
▪                                                    Step Three: You must come to the knowledge of the truth that it is through your faith in JESUS CHRIST, the Son of God, ALONE that brings into the WAY OF salvation into your life.
▪                                                    Pangatlong Hakbang: Kailangan mong makarating sa katotohanan na TANGING sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay JESUS CHRIST, ang Anak ng Diyos, ang magdadala sa iyo sa DAAN NG kaligtasan sa iyong buhay.
 
       Acts 4:12 tells us that there is NO OTHER NAME under heaven given among men, whereby we must be savedJESUS is the only name whereby men can be saved. Jesus said in John 14:6,
Sinasabi sa Mga Gawa 4:12 na WALANG IBANG PANGALAN sa ilalim ng langit na binigay sa lahat ng tao, para tayo ay maligtasJESUS ay ang tanging pangalan para maligtas ang tao. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:6,
 
“…I am the WAY, the TRUTH, and the LIFE, NO man comes unto the Father BUT BY ME.”
“…Ako ang DAAN, ang KATOTOHANAN, at ang BUHAY, WALANG sinuman ang makakarating sa Ama KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.”
 
 
▪                                                                      Jesus is the WAY, the only way.
▪                                                                      Si Jesus ang DAAN, ang tanging daan.
▪                                                                      Jesus is the truth, the pure truth.
▪                                                                      Si Jesus ang katotohanan, ang dalisay na katotohanan.
       Jesus is the life, our everlasting life, IF we believe on Him unto the END.
Si Jesus ay ang buhay, ang ating walang hanggang buhay, KUNG  tayo ay mananampalataya sa Kanya hanggang sa WAKAS.
 
I John 5:12 says,
1Juan 5:12 ay nagsasabi,
 
He that has the SON has life; and he that has NOT the SON OF God has NOT life.”
“Ang sinumang pinapanahanan ng ANAK ay mayroong buhay; ngunit ang sinumang HINDI pinapanahanan ng ANAK NG Diyos ay WALANG buhay/
 
In other words, if you do indeed believe in God, but do NOT believe that Jesus is the SON OF God, then you are NOT saved. You do not have eternal life abiding in you if so be that you do NOT believe that Jesus is the SON OF Almighty God the Father and that Jesus died for your sins and that God raised his SON Jesus from the dead after three days. And therefore you are not going to receive eternal life in the world to come, if so be that you do NOT believe that Almighty God sent his SON Jesus to die for your sins. This is why I say Muslims who believe in Islam are NOT saved, because they do NOT believe that Jesus is the SON OF Almighty God let alone that Jesus DIED for their SINS. The Bible teaches us that the Jews are God's chosen people, but UNLESS they come to the knowledge of the TRUTH that Jesus is the SON OF Almighty God and that Jesus is their MESSIAH, then they are NOT saved.
Sa madaling salita, kung ikaw ay tunay na naniniwala sa Diyos, ngunit HINDI ka naniniwala na si Jesus ay ANAK NG Diyos,  samakatuwid ikaway HINDI ligtas. Hindi sumasaiyo ang buhay na walang hanggan kung HINDI ka naniniwala na si Jesus ay ANAK NG Makapangyarihang Diyos Ama at namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan at binuhay ng Diyos ang Kanyang ANAK na si Jesus mula sa kamatayan pagkatapos ng ikatlong araw. Kung gayon hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan sa darating na panahon, kung hindi ka maniniwala na pinadala ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang ANAK na si Jesus upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na ang mga Muslim na naniniwala sa Islam ay hindi ligtas sa kadahilanang HINDI sila naniniwalang si Jesus ay ANAK ng Makapangyarihang Diyos at hindi lang iyon, hindi rin sila naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan. Tinuturo sa atin ng Bibliya na ang mga Judio ay ang lahing pinili ng Diyos, subalit HANGGAT hindi sila makarating sa KATOTOHANAN na si Jesus ay ANAK NG Makapangyarihang Diyos at si Jesus ang MESIYAS, HINDI sila maliligtas.
       The Bible says this in John 3:16-18,
Sinasabi ito ng Bibliya sa Juan 3:16-18,
 
For God so loved the world that he gave his only begotten SON, that whosoever believes in HIM (God's only begotten SON) should not perish, but have everlasting life.
“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang ANAK, upang angsinumang sumampalataya sa KANYA ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
      17. For God sent not his SON into the world to condemn the world; but that the world through HIM (Jesus the SON OF God who died for the sins of the whole world) might be saved.
17. Isinugo ng Diyos ang kanyang ANAK dito sa mundo hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang ang mga tao sapamamagitan NIYA(Si Jesus ang ANAK NG Diyos na namatay para sa mga kasalanan ng buong mundo)  ay maligtas.
18. He that believes on HIM (the SON OF Almighty God the Father) is not condemned: but he that believes NOT is condemned already, because he has NOT believed in the NAME OF the only begotten SON OF God.”
18.  Sinumang sumasampalataya sa KANYA (ang ANAK NG Makapangyarihang Diyos Ama) ay hindi hinahatulang maparusahan; ngunit ang sinumang HINDI sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat HINDI  siya sumampalataya sa NGALAN ng kaisa-isang ANAK NG Diyos.”
 
        Once you have come to this knowledge of the truth: that you are a sinner, that you cannot save yourself, that your OWN good works cannot save you, that you need a Savior, and that Jesus is the ONLY name under heaven and in all the earth given among men whereby you can be saved, then all that is left for you to be saved is to accept this truth into your heart and CONFESS it with your mouth. Let me explain.
Kapag narating mo na ang katotohanan: na ikaw ay makasalanan, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, na ang iyong SARILING mabuting mga gawa ay hindi magliligtas sa iyo, na kailangan mo ng isang Tagapagligtas, at si Jesus ang TANGING ngalan sa ilalim ng langit at sa lahat ng lupa na binigay sa sangkatauhan upang ikaw ay maliligtas, samakatuwid ang tanging natitira sa iyo para maligtas ay tanggapin ang katotohanan sa iyong pusoat IHAYAG sa iyong mga labi. Hayaan mo akong magpaliwanag.
 
        This brings us to STEP FOUR on “What must I do to be saved?”
Eto ang PANG-APAT NA HAKBANG sa “Ano ang dapat kong gawin para maligtas?”
 
▪                                                    Step Four: Confession is made unto salvation.
▪                                                    Pang-apat na Hakbang: Ang Paghayag ay ginagawa para sa kaligtasan.
 
Romans 10:8-10 says,
                                       Mga Taga-Roma 10:8-10 ay nagsasabing,
 
But what says it? The WORD is nigh you, even in your mouth, and in your heart: that is the WORD of FAITH, which we preach: That if you CONFESS with your mouth the Lord Jesus, and shalt BELIEVE in your heart that God has raised him from the dead, you shalt be SAVED. For with the heart man believes unto righteousness; and with the mouth CONFESSION is made unto salvation.”
“Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang SALITA ay malapit sa iyo, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso: Ito ay ang SALITA NG PANANAMPALATAYA na ipinapangaral namin: Na kung IHAYAG mo sa iyong mga labi ang Panginoong Jesus, at kung SUMASAMPALATAYA ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa pagkamatay, ikaw ay LIGTAS. Sapagkat sa puso naniniwala ang tao sa pagkamakatarungan; at sa kanyang mga labi ay PAGHAHAYAG para sa kaligtasan.”
 
        The word “confession” here literally means to speak the SAME thing continually without changing what you say you believe. In other words. you cannot change or waver in what you confess and expect to be saved. It also means to declare openly your deep convictions of the truth, to acknowledge a covenant.
Ang salitang “paghahayag” dito ay literal na ang ibig sabihin ay ang patuloy na pagbigkas ng PAREHONG bagay na hindi pinapalitan ang iyong sinasabing pananampalataya.
        Also notice the phrase “the word of faith which we preach. The Bible teaches us in    I Corinthians 1:21 that it pleased God by the foolishness ofPREACHING to save them that believe.
Pansinin mo rin ang pariralang “ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral”. Itinuturo ng Bibliya sa atin sa 1 Mga Taga-Corinto 1:21 na nalulugod ang Diyos na maligtas ang mga maniniwala sa pamamagitan ng kahangalan ng PANGANGARAL.
        It is not the preaching of God’s word alone that saves you, but rather it is YOUR BELIEVING the word of God, which you heard preached or that was taught to you. Just hearing the word of God alone is not enough to save you. You must be a DOER of the word and NOT just a hearer only DECEIVING your own self.
Hindi lang ang pangangaral ng salita ng Diyos ang makapagliligtas saiyo, kundi ang IYONG PANANAMPALATAYA SA SALITA NG DIYOS, Nna narinig mong ipinangaral o na naituro sa iyo.  Ang pakikinig lamang sa salita ng Diyos ay hindi sapat para ikaw ay maligtas. Ikaw ay dapat maging TAGATUPAD ng salita at HINDI lang isang tagapakinig, dahil NILOLOKO mo ang iyong sarili.
Look at Hebrews 4:2 which says,
Tingnan mo ang Mga Taga-Hebreo 4:2 na nagsasabing,
 
For unto us was the gospel preached, AS WELL AS unto them, BUT the word PREACHED did NOT profit them, NOT being mixed with FAITH in them that heard it.”
Sapagkat sa atin ipinangaral ang Ebanghelyo, AT GAYUNDIN sa kanila, SUBALIT ang salitang IPINANGARAL ay HINDI naging pakinabang sa kanila, dahil hindi sinamahan ng PANANAMPALATAYA ng mga nakarinig dito.”
 
        Before you can be saved, you must believe or have faith in God's word. And true faith comes only through the word of God. One can believe and trust in the Quran, but this is not true faith in the word of TRUTH, which is the Holy Bible. The Jews can believe and trust in the Torah and the Old Testament, but the Old Testament speaks of JESUS to be the coming MESSIAH as the chosen one of Almighty God to redeem mankind back to himself. The Jews were looking for a coming KING to rescue them and did not understand that their Messiah must suffer and die for their sins FIRST before God would HIGHLY EXALT his SON to become a King of kings and a Lord of lords to rule and reign in his Father's kingdom.
Bago ka maligtas, dapat mayroon kang paniniwala o pananampalataya sa salita ng Diyos. At ang tunay na pananampalataya ay mangyayari lang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang isang tao ay pwedeng maniwala at magtiwala sa Quran, ngunit ito ay hindi ang tunay na pananampalataya sa salita ng KATOTOHANAN, kundi ang Banal na Bibliya. Ang mga Judio ay pwedeng maniwala at magtiwala sa Torah at sa Lumang Tipan, ngunit ang Lumang Tipan ay nagsasabing si Jesus ang darating na MESIYAS bilang pinili ng Makapangyarihang Diyos para tubusin ang saangkatauhan pabalik sa Kanyang sarili, Ang mga Judio ay naghihintay sa darating na HARI na magliligtas sa kanila at hindi nila naiintindihan na ang kanilang Mesiyas ay kailangan MUNANG magdusa at mamatay para sa kanilang mga kasalanan bago DAKILAIN ng Diyos ang kanyang ANAK na maging Hari ng mga hari at PANGINOON ng mga panginoon upang mamuno at maghari sa kaharian ng kanyang Ama.
        Romans 10:17 tells us that faith comes by HEARING and that hearing (or more precisely, understanding) comes by the word of God. First we hear, then we understand, and then the word sinks down into our heart (or our spirit). Once our hearts are filled with ABUNDANCE of God's WORD, then out of our heart the mouth speaks forth that “word of faith”. OR if ones heart is filled with other things other than the word of Almighty God, then that person's mouth will bring forth the "word of unbelief" or that which contradicts what the Bible teaches. So then, which ever is theabundance in our heart the mouth will speak forth to bring it to pass. In other words, if it does not come out of your mouth boldly with full assurance, then it is not truly written upon your heart. It may be working its way in you or working it's way down into your spirit, but it has not as been rooted soundly within you as yet in your inner man. So keep meditating upon God’s word and your faith will grow within you and will come the abundance in your heart. Please refer to the study entitled “BIBLE MEANING OF FAITH” for a deeper understanding on the faith within us.
Sinasabi ng Mga Taga-Roma 10:17 na ang pananampalataya ay mangyayari sa pamamagitan ng PAKIKINIG at ang pakikinig ( o ang mas tama, pang-unawa) ay mangyayari sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Una tayo ay makakarinig, tapos tayo ay makakaunawa, pagkatapos ay matatanim ang salita sa ating mga puso ( o espiritu). Kapag ang mga puso natin ay napuno ng KASAGANAAN ng SALITA ng Diyos, susunod niyon, mula sa ating mga puso ay mamumutawi na sa ating mga labi ang “salita ng pananampalataya”. O kung ang puso ng isang tao ay napupuno ng mga ibang bagay maliban sa salita ng Makapangyarihang Diyos, kung gayon sa labi ng taong iyon ay mamumutawi ang “salita ng kawalan ng pananampalataya”o mga salitang sumasalungat sa itinuturo ng Bibliya. Kung gayon,  kung anuman ang kasaganaang mayroon sa loob ng ating puso ay iyon ang mamumutawi sa ating mga labi upang ito ang mangyari. Sa madaling salita, kung hindi mamumutawi sa iyong labi na mayroong katapangan at kasiguruhan, samakatuwid ang pananampalataya ay hindi tunay na nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso. Maaring ang pananampalataya ay lumalago na sa iyong kalooban o lumalago na papunta sa iyong espiritu, ngunit hindi pa ito lubos na nagkaka-ugat sa pinakaibuturan ng iyong pagkatao. Kaya nga palagi mong pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos upang ang iyong pananampalataya ay lumago at magkaroon ng kasaganaan sa iyong puso.  Paki tingnan ang aral na may pamagat  na “ANG IBIG SABIHIN NG PANANAMPALATAYA SA BIBLIYA” upang mas lalo mong maunawaan ang pananampalataya na nasa ating lahat.
Hebrews 11:6 says,
Mga Hebreo 11:6 ay nagsasabing,
 
But without faith it is impossible to please him (God): for he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.”
“Ngunit kung walang pananampalataya ay imposibleng  kaluguran ng Diyos: sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos,  na nagbibigay ng gantimpala sa kanila na masigasig na naghahanap sa kanya.”
 
        You must USE faith before you can receive anything from God.
Kailangan mong MAGKAROON ng panampalataya bago ka makatanggap ng anuman mula sa Diyos.
 
        James 1:6,7 says,
Santiago 1:6,7 ay nagsasabing,
 
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavers is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man(the man that wavers) think that he shall receive ANYTHING of the Lord.”
“Ngunit sinuman ay hayaang humingi ng may pananampalataya, ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat sinumang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinutulak at itinataboy ng hangin kahit saan. Kayat huwag isipin ng taong iyon (ang taong nag-aalinlangan) namakakatanggap siya ng ANUMAN mula sa Panginoon.”
 
        The Bible says, in Matthew, that out of the abundance of the HEART the mouth speaks. So as you meditate and consider the word of God that was just preached or taught to you in this study on "HOW CAN I BE SAVED?” you will begin to transfer it from your mind , HEAD KNOWLEDGE, then the more you consider it the more and more the word of TRUTH will penetrate into your heart, which is A KNOWING DEEP IN YOUR HEART, until finally there becomes an overflowing abundance in your heart that just seems to come forth out of your mouth. Once the word of truth is received into your heart is this ABUNDANCE, the Bible says that you have believed UNTO righteousness, and then CONFESSION comes forth from this abundance in your heart to produce salvation in you.
Sinasabi ng Bibliya sa Mateo, na sa kasaganaan ng PUSO ay lalabas sa mga labi. Kaya habang ikaw ay nagninilaynilay ay pinag-iisipan ang salita ng Diyos na katatapos pa lang naipangaral dito sa aralin na ito na “PAANO AKO MALILIGTAS?” , ito ay magsisimula ng lumipat mula sa iyong isip, KAALAMAN,  at habang mas lalo mo itong pinag-iisipan mas lalo ring ang salita ng KATOTOHANAN ay tatanim sa iyong puso, na alam mo sa KAIBUTURAN NG IYONG PUSO,  hanggang sa ito ay mag-umaapaw na kasaganaan sa iyong puso at mamumutawi sa iyong mga labi. Kapag ang salita ng katotohanan ay natanggap mo na sa iyong puso ng may KASAGANAAN, sinasabi ng Bibliya na ikaw ay naniwala na sa pagkamakatarungan at ang PAGHAHAYAG ay lalabas mula sa kasaganaan na nasa iyong puso at magbubunga ng kaligtasan sa iyo.
        In other words, you are on the brink of being saved as you consider and receive the word of truth deep into your heart. The word is NIGH you and even in your mouth, that is to say the word of God that has become the abundance in your heart is aching within you to be spoken forth. So then. all you need to do now is to speak or CONFESS the word of God, which you believe without a doubt in your heart to be the word of God and continually confess these words of faith that have been written upon your heart, and consistently maintain this SAME confession of faith unto the end.
Sa madaling salita, ikaw ay nasa bingit ng pagiging ligtas habang pinagninilayan mo ang pagtanggap sa salita ng katotohanan sa kaibuturan ng iyong puso. Ang salita ay MALAPIT sa iyo gayundin sa iyong mga labi, at iyan ay ang salita ng Diyos na nagkaroon ng kasaganaan sa iyong puso at nagpupumiglas na maihayag sa iyong mga labi. Kaya nga, ang kailangan mong gawin ngayon ay magsabi o IHAYAG ang salita ng Diyos, na iyong sinasampalatayan na nasa loog ng iyong puso na walang pag-aalinlangan na ito ay salita ng Diyos at patuloy mong ihahayag ang mga salita ng pananampalataya na naisulat na sa iyong puso at patuloy na mananatili ang PAREHONG paghayag ng pananampalatayang ito hanggang sa wakas.
 
        Now I do not mean continually and constantly confess, as in, to never shut up, but rather not to waver or CHANGE your confession of faith. Do NOT let DOUBT creep into your heart, because the more you consider and meditate on thoughts of doubt the more they become the ABUNDANCE of your heart and eventually you will speak forth that which is in our heart. The word of God says that we walk by faith and NOT by sight. So many times we are tempted to look at the circumstances rather than to REMAIN STEADFAST in the knowledge of truth that God has revealed to our hearts. Please read the study "THE POWER OF OUR WORDS" for a deep understanding on what Jesus taught us about guarding our hearts lest we be deceived.
 
Ngayon hindi ko ibig sabihing patuloy at palagi mong ikukumpisal o sasabihin, na walang hinto  ka sa pagsasalita o pagsabi kundi ang ibig kong sabihin ay hindi ka mag-aalinlangan o MAGBABAGO sa iyong ikinumpisal na pananampalataya. HUWAG mong hayaang pumasok ang PAGDUDUDA sa iyong puso, sapagkat habang lalo mong iniisip at pinagninilay-nilayan ang pagdududa ay magkakaroong ng KASAGANAAN ang pagdududa sa iyong puso at sa huli ay mamumutawi sa iyong mga labi ang pagdududa na nasa iyong puso. Sabin g salita ng Diyos ay tayo ay namumuhay sa pananampalataya at HINDI sa ating nakikita. Maraming beses na natutukso tayong tingnan ang mga pangyayari imbes na NANATILING TAPAT sa  kaalaman ng katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa ating mga puso. Pakibasa ang aral na “ANG KAPANGYARIHAN NG ATING MGA SALITA” para sa mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang ipinangaral ni Jesus tungkol sa pagbantay sa ating mga puso kung hindi baka tayo ay maloko.
 
        This brings us to step five.
Ito ngayon ang ika-limang hakbang.
 
▪                                                    Step Five: Now that you have come to the knowledge of the truth you must now ACT upon this truth that you have received into your heart.
▪                                                    Ika-Limang Hakbang: Ngayong nalaman mo na ang katotohanan ikaw ay dapat ng KUMILOS sa katotohanang natanggap mo sa iyong puso.
 
        The Bible says that the word is nigh you, even in your mouth, that is, the word of FAITH. All that is left for you to be saved is to CONFESS the word of God that is in your heart.
Sinasabi ng Bibliya na ang salita ay malapit sa iyo, gayundin nasa iyong mga labi, at iyon ay ang salita ng PANANAMPALATAYA. Ang natitirang dapat mong gawin upang ikaw ay maligtas ay ang PAGHAYAG mo ng salita ng Diyos na nasa loob ng iyong puso.
 
Question: Do you believe in your heart that there is only ONE TRUE God, the creator of all things? Then confess it!
Tanong: Taos ba ang pananampalataya mo sa iyong puso na tanging IISA ang TUNAY na Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay? Kung ganon ihayag mo ito!
 
Confession: God, I believe that you are the only true and wise God and that you created all things.
Paghahayag: Panginoong Diyos, sumasampalataya akong Ikaw ang nag-iisang tunay at matalinong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay.
 
Question: Do you know in your heart that you are a sinner and that you need a Savior? Then confess it!
Tanong: Taos ba ang kaalaman mo sa iyong puso na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng Tagapagligtas? Kung ganon ihayag mo ito!
 
Confession: God, I now know that I am a sinner and have fallen short of your glory.
Paghahayag: Panginoon Diyos, alam kong ako ay isang makasalanan at nagkulang sa iyong kaluwalhatian.
 
Question: Do you believe in your heart that God sent his only begotten SON, Jesus, to lay down his life as a ransom for many, which includes you, and that the price that Jesus paid was the total price needed for your redemption back to Almighty God? Then confess it.
Tanong: Taos ka bang sumasampalataya sa iyong puso na ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na ANAK, na si Jesus, upang ihain ang kanyang buhay para sa nakakarami, na kasama ka, at ang kabayarang ibinigay ni Jesus ay ang buong halagang kailangan para matubos kang pabalik sa Makapangyarihang Diyos”Kung ganon ihayag mo ito!
 
Confession: Almighty God, I truly believe in my heart that you have sent your only SON, Jesus, to pay the whole price of redeeming me from my sin. I believe that your SON, Jesus, freely laid down his own life on the cross to be my ransom and save me.
Paghahayag: Makapangyarihang Diyos, Ako ay tunay na sumasampalataya sa kaibuturan ng aking puso na ipinadala mo ang iyong natatanging ANAK, na si Jesus, upang bayaran ang buong halaga ng pagtubos sa akin at sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ang iyong ANAK, na si Jesus, ay kusang naghain ng kanyang buhay sa krus upang maging pantubos sa akin at sa aking mga kasalanan,
 
Question: Do you believe in your heart that God, has raised his Son, Jesus, from the dead so that those who believe in Jesus as his SON should also be raised to eternal life? Then confess it!
Tanong: Sumasampalataya ka ba sa kaibuturan ng iyong puso na binuhay ng Diyos ang kanyang Anak na si Jesus, mula sa mga patay upang ang ibang mga sumasampalataya kay Jesus bilang kanyang ANAK ay mabubuhay na muli na may buhay na walang hanggan? Kung ganon ihayag mo ito!
 
Confession: And I believe, God, that you have raised your Son Jesus from the dead, and that one day you shall also raise me from the dead by your Holy Spirit, and crown me with eternal life.
Paghahayag: At sumasampalataya ako Diyos na binuhay mo ang iyong Anak na si Jesus mula sa mga patay at isang araw ay bubuhayin mo rin ako mula sa mga patay sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, at gagantimpalaan mo ako ng buhay na walang hanggan.
 
Question: Do you believe in your heart that you are now saved according to the word of God alone, and NOT by what you see, feel, or what man says? Then confess it!
Tanong: Sumasampalataya ka ba sa kaibuturan ng iyong puso na ikaw ay ligtas na ngayon ayon sa salita ng Diyos lamang, at HINDI ayon sa kung ano ang iyong nakikita, nararamdaman, o kung ano ang sinasabi ng tao? Kung ganon ihayag mo ito!
 
Confession: Heavenly Father, I believe with all my heart that I am now saved according to your word. I will not be moved from this assurance of my salvation that you have forgiven me of ALL my past sins and have brought me into a right relationship with You O God. I will not be moved by what I see or feel. Your word says that I am saved, therefore I am saved.
Paghahayag: Ama kong nasa kalangitan, Ako ay sumasampalataya ng buong puso na ako ngayon ay ligtas ayon sa iyong salita. Ako ay hindi matitinag mula sa kasiguruhan ng aking kaligtasan na pinatawad mo na ako sa LAHAT ng aking mga nakalipas na mga kasalanan at ibinalik mo na ako sa tamang relasyon sa Iyo, O Diyos. Ako ay hindi matitinag ng kung ano ang aking makikita o marararamdaman. Sinasabi ng Iyong salita na ako ay naligtas, kung ganon ako ay ligtas na.
 
        Remember the word "SAVED" means that you are brought back into right relationship with Almighty God by the CONFESSION of your FAITH. Also remember that the word "confession" means to say the same thing continually or consistently. That means when doubt and unbelief try to creep in and steal your faith, then no matter how you feel you must continue to CONFESS the word of FAITH that is in your heart when you first believed.
Tandaan mo na ang ibig sabihin ng salitang “LIGTAS” ay naibalik ka na sa tamang relasyon sa ating Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng PAGHAHAYAG mo ng iyong PANANAMPALATAYA. At tandaan mo rin na ang ibig sabihin ng “paghahayag” ay ang pagsasabi ng parehong bagay na patuloy-tuloy at paulit-ulit. Na kapag ang pag-aalinlangan at kawalan ng pananalig ay pumasok sa iyo at nakawin ang iyong pananampalataya, kahit na ano ang iyong nararamdaman dapat ay ipagpatuloy ang PAGHAHAYAG ng salita ng PANANAMPALATAYA na nasa loob ng iyong puso nang una kang manalig.
       Your mind may be saying something like, “You know you just got a little emotional yesterday when you prayed that sinner’s prayer. You don’t really believe that stuff, do you? I mean, here it has only been one day and you are right back at doing what you used to do. Nothing has changed. Maybe God did not hear you. It could be that you are not good enough yet to be saved. Take a look around. All these so-called Christians that told you all this junk in the first place are nothing but a bunch of hypocrites. Do they look saved to you? It could be that just maybe you are not saved at all???” Question after question may bombard your MIND, but you must continually and consistently maintain the SAME positive confession of your faith unto the END, if you are to receive your salvation. 
Maaring sinasabi ng iyong isip ang ganito, “Alam mo naging emosyonal ka lamang kahapon ng dasalin mo ang panalangin ng makasalanan, Hindi ka naman talaga naniniwala sa ganoong bagay, di ba? Ang ibig kong sabihin nito ay kakatapos pa lang ng isan araw at ngayon ay bumalik ka na naman sa dati mong ginagawa. Walang nagbago. Siguro hindi ka narinig ng Diyos. Maaring hindi sapat ang kabutihan mo para ikaw ay maligtas. Tumingin ka sa paligid. Lahat silang mga tinatawag na mga Kristiyano na nagsabi sa iyo ng lahat ng basurang ito ay lipon ng mga ipokrito. Sa tingin mo, mukha ba silang ligtas? Maaaring hindi ka rin pala ligtas???  Sunod-sunod na mga tanong ang manggugulo sa KAISIPAN mo, ngunit dapat mong ipanatili ang patuloy at palagiang  positibong paghahayag ng iyong pananampalataya hanggang sa WAKAS, kung tatanggapin mo ang iyong kaligtasan.
       This applies to all areas of salvation that you are standing in faith and are believing to receive from God. I explain what I mean by this in the next study called "WHAT DOES BEING SAVED TRULY MEAN?", because some Christians have not come to the knowledge of the truth that HEALING is also a part of what it means to be SAVED. The word "SAVED" comes for the Greek word "SOZO", which means saved, as in, being HEALED, being rescued,  being protected, and  being BROUGHT into RIGHT RELATIONSHIP. 
Ito ay tumutukoy sa lahat ng bahagi ng kaligtasan na pinaninindigan mong may pananampalataya at paniniwalang tinanggap mo mula sa Diyos. Ipapaliwanag ko ang ibig kong sabihin nito sa susunod na aral na pinamagatang “ANO ANG TUNAY NA IBIG SABIHIN NG PAGIGING LIGTAS?”Sapagkat maraming mga Kristiyano ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan na ang KAGALINGAN ay isa ring bahagi ng pagiging LIGTAS. Ang salitang “LIGTAS”ay galling sa salitang Griyego na “SOZO”, na ang ibig sabihin ay pagsasagip, pagsasanggalang, at PAGDADALA sa TAMANG RELASYON.
         In other words, you have been BROUGHT into a RIGHT RELATIONSHIP with Almighty God by your confession of FAITH and now you are on theROAD or in the WAY of SALVATION that will one day LEAD you to obtain ETERNAL LIFE in the world to COME, IF SO BE, that you REMAIN in the WAY or on the ROAD of salvation. Jesus is the author of your faith and Jesus is the FINISHER of your faith as well, IF SO BE that you CONTINUE to believe and OBEY what the Holy Spirit shows you in the word of Almighty God. So then, if DOUBT and UNBELIEF come your way, then you must,
Sa madaling salita, ikaw ay NADALA na sa TAMANG RELASYON sa Makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng paghahayag mo ng iyong PANANAMPALATAYA at ngayon ay nasa DAAN o nasa LANDAS ka na ng KALIGTASAN na MAGDADALA sa iyo balang araw pa pagkamit mo ng BUHAY NA WALANG HANGGAN sa DARATING na panahon, KUNG, ikaw ay MANANATILI sa LANDAS o sa DAAN ng kaligtasan. Si Jesus ang may-akda ng iyong pananampalataya at si Jesus rin ang TAGAPAGTAPOS ng iyong pananampalataya, KUNG ikaw ay MAGPAPATULOY na paniniwala atPAGSUNOD sa kung ano ang ipinapakita sa iyo ng Espiritu Santo sa salita ng Makapangyarihang Diyos. Kaya nga, kapag ang PAG-AALINLANGAN at KAWALAN NG PANANAMPALATAYA ay dumating sa iyo, kung ganon ikaw ay dapat,
 
Quench these fiery darts of the wicked one by holding up your shield of faith by continually confessing God’s word.
Apulain mo ang maapoy na maliliit na sibat ng masama sa pagtaas mo ng iyong kalasig ng pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy mong paghayag ng salita ng Diyos.
 
CONFESS:
PAGHAYAG:
         I am not moved by what I see or feel but only by the word of God that is true and real. Confess God's WORD. Then be steadfast in your confession of faith and you shall be saved.
Hindi ako matitinag ng kung ano ang aking nakikita o nararamdaman kundi ang salita ng Diyos lamang ang totoo at tunay. Ihayag mo ang SALITA ng Diyos. At maging matatag sa iyong paghahayag ng iyong pananampalataya at ikaw ay maliligtas.
        God will write his word upon your heart and upon your mind (Hebrews 8:10). He will put his testimony deep within your spirit that you are saved and that you are his child, and you WILL KNOW without a doubt that you are saved! You will have this TESTIMONY within you that you KNOW that you have been FORGIVEN of ALL you past sins.
Isusulat ng Diyos ang kanyang salita sa loob ng iyong puso at isipan, (Hebreo 8:10) Ilalagay Niya ang kanyang testimonya sa kaibuturan ng iyong espiritu na ikaw ay ligtas at ikaw ay kanyang anak, at MALALALAMAN mo ng walang pag-aalinlangan na ikaw ay ligtas! Magkakaroon ka ng TESTIMONYANG ito sa iyong sarili at MALALAMAN mo na ikaw ay nagkaroon na ng KAPATAWARAN sa LAHAT ng iyong mga nakalipas na mga kasalanan.
         Let me summarize just briefly the steps of being saved.
Hayaan mong gawan ko ng maikling buod ang mga hakbang ng pagiging ligtas.
        
         First, you hear the word of God. Then after you have heard or read God’s word, YOU have to make a CHOICE. No one can make that choice for you. You are the one who have to decide whether or not you BELIEVE what you have read or heard. There are ONLY TWO options that you can choose from when it comes to being saved! Either you answer steps A,B and C with an ABSOLUTE YES or you don't! The ONLY way to be SAVED is to answer steps A,B, and C with an ABSOLUTE YES!
Una, ikaw ay makaririnig ng salita ng Diyos. Pagkatapos mong makarinig o makabasa ng salita ng Diyos, IKAW ay kailangang PUMILI. Walang iba ang pwedeng gumawa ng pagpili para sa iyo.  Ikaw ang kailangang magdesisiyon kung ikaw ay MANANAMPALATAYA o hindi batay sa iyong nabasa o narinig. Mayroon ka lamang dalawang pagpipilian mula sa iyong pagiging ligtas! Ito ay kung sasagutin mo ng BUONG KASIGURADUHAN NA OO ang mga hakbang na A,B, at K o sasagutin mo ng hindi! Ang TANGING paraan para MALIGTAS ay ang pagsagot sa mga hakbang na A,B at K ng BUONG KASIGURUHAN NA OO!
 
Step (A). Accept what I just heard as being true. Then follow up with the next step.
Hakbang (A). Tanggapin ko na totoo ang aking narinig, Sunod dito ang susunod na hakbang.
Step (B). Believe in my heart God’s words above all else. And then follow up with the next step.
Hakbang (B). Panampalatayanan ko sa aking puso ang mga salita ng Diyos na namgingibabaw sa lahat. At sunod dito ay ang susunod na hakbang.
Step (C). Confess the TRUTH of God's word as though it is so even though I may not see or feel like it is so in the natural, that is, rationally speaking. Hold fast to your confession of faith until you RECEIVE what you are BELIEVING in God's word of TRUTH.
Hakbang (K). Ipahayag mo ang KATOTOHANAN ng salita ng Diyos kahit na hindi mo ito natural  na nakikita o nararamdaman. Maging matatag ka sa iyong paghahayag ng iyong pananampalataya hanggang MATANGGAP mo kung ano ang iyong SINASAMPALATAYANAN na KATOTOHANAN sa salita ng Diyos.
 
OR you make the CHOICE to do one of the three things below, which will result in your NOT being saved! And keep in mind that making no choice at all will result in you NOT being saved!
O PIPILIIN mo na gawin ang tatlong bagay na nasa ibaba, na magreresulta sa iyong HINDI pagiging ligtas! At ilagay mo rin sa isip mo na ang hindi pagpili ay magreresulta rin sa HINDI mo pagiging ligtas!
You can (1). Reject what you just read as being foolishness. The opposite of accept is reject. Therefore if you don’t accept what you just read as truth, then you automatically reject it as being foolishness. There is NO neutral ground, either you BELIEVE God's word unto salvation or you DO NOT believe and NOT making a decision to believe you automatically remain lost.
Pwede mong (1). Tanggihan ang iyong nabasa at isipin itong isang kahangalan. Ang kabaligtaran ng pagtanggap ay pagtanggi. Kaya kung tatanggihan mo ang iyong nabasa na ito ay katotohanan, kung gayon ay ito ay isang kahibangan para sa iyo.  WALANG niyutral na sandigan, kung SASAMPALATAYA ka sa salita ng Diyos para sa iyong kaligtasan o HINDI ka sasampalataya at ang HINDI pagdesisyon ay nagangahulugang ikaw ay nanatiling nasa pahamak ang iyong kaluluwa.
You can (2). Refuse to believe. Again the opposite of believing is doubt and unbelief. And no unbeliever will obtain eternal life.
Pwede mong (2) Ayawan ang pananampalataya. Muli ang kabaligtaran ng sumasampalataya ay pag-aalinlangan at kawalan ng pananalig. At walang hindi sumasampalataya ang nagkakamit ng buhay na walang hanggan.
You can  (3). Renounce God’s word as being the TRUTH by actively saying so or just possibly ignoring it. The opposite of confessing FAITH in Jesus the Son of God is remaining in condemnation.
Pwede mong (3). Itakwil ang salita ng Diyos na ito ay ang KATOTOHANAN sa pamamagitan ng iyong pagsambit o kaya sa posibilidad na hindi pagpansin dito. Ang kabaligtaran ng paghayag ng PANANAMPALATAYA kay Jesus bilang Anak ng Diyos ay ang pananatiling nasa paghahatol.
 
Remember that John 3:17 says that he that believes NOT that God sent his Son Jesus into the world to save the world is CONDEMNED ALREADY, because he has NOT believed in the name of the only begotten Son of God, JESUS. So in truth God does not condemn anyone, WE condemn OURSELVES by NOT believing. In the same way God does not withhold healing from us, but rather healing is not allowed to flow freely to us because of our own UNBELIEF. God may have made the rules, but he has clearly laid them out for us in his word. Don’t blame God, read his word and hide it in your heart. Our only enemy is the adversary the devil.
Tandaan sinasabi sa Juan 3:17 na siya na HINDI sumasampalataya na ipinadala ng Diyos ang kanyang Anak na si Jesus sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan ay NAHATULAN NA, sapagkat HINDI siya SUMAMPALATAYA sa ngalan ng nag-iisang bugtong na Anak ng Diyos, na siJesus.  Kaya ang totoo ayaw ng Diyos na hatulan ang sinuman, TAYO ang naghahatol SA ATING MGA SARILI sa pammamagitan ng HINDI natin pagsampalataya. Gayundin naman na hindi inaalis ng Diyos ang kagalingan natin, datapwat hindi hinahayaan ng Diyos na dumaloy ang kagalingan sa atin dahil sa ating KAWALAN NG PANANALIG. Maaaring ginawa ng Diyos ang mga tuntunin, ngunit maliwanang Niya itong ipinakita sa atin sa Kanyang salita. Huwag mong sisishin ang Diyos, basahin mo ang kanyang salita at itago mo iyon sa loob ng iyong puso. Ang tanging kalaban natin ay ang ating kaaway na demonyo.
You have to make a choice. If you do not actively make a choice, by confessing Jesus as Lord and Savior, then the choice of eternal damnation has already been made for you by the word of God.
Kailangan mong pumili. Kung hindi ka tahasang pipili sa pamamagitan ng paghahayag mo na si Jesus ay Panginoon at Tagapagligtas, kung gayon ang walang hanggang kapahamakan ay naigawad na sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
In other words there is no neutrality, or middle ground. Jesus said if you are not for me, then you are against me. The wages of sin is death, and without Jesus there is no forgiveness of sin. Therefore by refusing to believe in Jesus the Son of God you are automatically condemning yourselfto outer darkness and eternal damnation. Hell is your destination, not heaven. This is not just my opinion, but is the very word of God!
Sa madaling salita walang niyutraliti, o nasa gitna. Sabi ni Jesus, kung hindi ka nakapanig sa akin, kung gayon ikaw ay laban sa akin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at kung wala si Jesus, walang kapatawaran sa kasalanan. Kung gayon dahil sa pag-ayaw mong sumampalataya kay Jesus na Anank ng Diyos otomatiko mong hinahatulan ang iyong sarili sa kadiliman at walang hanggang kapahamakan. Ang iyong hahantungan ay impiyerno, hindi kalangitan. Hindi ko ito opinion lang, ito mismo ay ang salita ng Diyos.
Some have wrongly perceived the attitude of God in this area. They view God sitting on a throne just waiting to send people to hell, when in reality people send themselves to hell by NOT BELIEVING the word of God. The Bible tells us that God is NOT WILLING that any should perish, but that ALL should come to the knowledge of the truth and be saved. The word of God also assures us that God takes NO PLEASURE in the death of the wicked.
May ibang nagkakamali sa pag-unawa ng pakikitungo ng Diyos sa bagay na ito. Nakikita nila ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono at naghihintay na dalhin ang mga tao papunta sa impiyerno, pero ang katotohanan ay ang mga tao ang nagdadala sa kanilang mga sarili papuntang impiyerno sa HINDI nila PAGSAMPALATAYA sa salita ng Diyos. Sinasabi sa Bibiliya na AYAW ng DIYOS na sinuman ay mapahamak, kundi ang LAHAT ay malaman ang katotohanan at maligtas. Sineseguro rin sa atin ng salita ng Diyos na HINDI NATUTUWA ang Diyos sa kamatayan ng mga masasama.
Jesus said in John 12:48 that
Sabi ni Jesus sa Juan 12:48 ay
 
He that rejects me, and receives NOT my words has one that judges him; the words that I have spoken, the same shall judge him in the last day.”
“Siya na tinanggihan ako, at HINDI tinatanggap ang aking mga salita ay mayroong hahatol sa kanya; ang mga salitang sinabi ko, ay ang hahatol sa kanya sa huling araw.”
Revelation 21:7,8 says,
Pahayag 21:7,8 ay nagsasabing,
 
He that overcomes shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son. BUT the fearful, and the UNBELIEVING, and the abominable, and murders, and whore mongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have THEIR PART in the lake which burns with fire and brimstone which is the second death.”
“Siya na magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay at Ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Subalit ang mga duwag, at  ang mga HINDI sumasampalataya, at ang mga kasuklam-suklam, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga nagpapasasa sa kahalayan, at ang mga mangkukulam, at ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling, ang ibibigay sa KANILANG BAHAGI ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ay ang pangalawang kamatayan.”
Deuteronomy 30:19 says,
Deuteronomio 30:19 ay nagsasabing,
 
I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore CHOOSELIFE that both you and your seed may live.”
“Tinatawagan ko ang langit at lupa na itala ngayon laban sa inyo, na inilahad ko sa harapan ninyo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa,  kung gayon PILIIN ninyo ang BUHAY para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal.”
 
IT IS YOUR CHOICE!
IKAW ANG PIPILI!
This A-B-C formula works in every area of God’s word for RECEIVING what God has ALREADY provided for ALL of mankind, SALVATION, which includes much more than going to heaven and forever being with the Lord when you die physically!
Itong A-B-C pormula na ito ay mabisa sa bawat bahagi ng salita ng Diyos para sa PAGTATANGGAP sa kung ano ang naibigay NA ng Diyos para sa LAHAT ng sangkatauhan, ang KALIGTASAN, na kasama ang pagpunta sa langit at ang makasama ang Panginoon ng walang hanggan kapag namatay ang iyong mortal na katawan.
This brings us to another study which deals with the question “WHAT DOES BEING SAVED TRULY MEAN?” There is more to our SALVATION than most of us have been taught. The word “saved” is the Greek word “SOZO”, which means saved, healed, rescued, delivered, protected, being made whole, and being placed back in right relationship with God. There are many benefits for us as believers NOW in THIS life, and in the world to come to those of us who have been found to be that good and faithful servant unto the END shall be given the right to the tree of life to obtain ETERNAL LIFE. Some Christians have not yet been made aware of the many benefits that are provided for us under the umbrella of the term “salvation or being saved” which I cover in this in-depth study of God's word on the subject of salvation. In other words, there is far more to the meaning of the word saved, than just being forgiven of our sins, so I encourage you to follow on in your seeking the truth of the whole word of God by reading the study "WHAT DOES BEING SAVED TRULY MEAN?" 
Ito ay dadalhin tayo sa isa pang aral na may kinalaman sa tanong na “ANO ANG TUNAY NA IBIG SABIHIN NG PAGIGING LIGTAS?” Mayroon pang ibang bagay na kasama ang ating KALIGTASAN na hindi naituro sa atin. Ang salitang “ligtas”ay galling sa salitang Griyego na “SOZO”, na ibig sabihin ay niligtas, pinagaling, sinagip, hinango, pinangalagaan, naging buo, at naibalik sa tamang relasyon sa Diyos. Maraming benepisyong nakalaan para sa ating mga mananampalataya NGAYON sa buhay na ito, at sa darating na panahon sa mga mananampalatayang kabilang tayo na kung magiging mabuti at tapat na tagapaglingkod ng Diyos hanggang WAKAS ay makakatanggap ng karapatan sa puno ng buhay at makakamit ang BUHAY NA WALANG HANGGAN. May ibang mga Kristiyano ang hindi pa nakakaalam sa maraming benepisyong nakalaaan para sa atin na nakapaloob sa salitang “kaligtasan o pagiging ligtas” na aking ipapaliwanag sa mas malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos tungkol sa  paksa ng kaligtasan. sa madaling salita, may karagdagan pang kaalaman sa ibig sabihin ng salitang ligtas, maliban sa pagpapatawad ng mga kasalanan, kaya hinihikayat kitang ipagpatuloy mo ang paghahanap ng katotohanan sa buong salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng aral na “ANO ANG TUNAY NA IBIG SABIHIN NG PAGIGING LIGTAS?”
        Welcome to the kingdom of God, for I know this truth has set you free. Desire the sincere milk of the word of God that you may grow spiritually thereby (I Peter 2:2). Always remember that true salvation is FAITH-based on God’s word ALONE! May God bless you richly as you CONTINUE to seek the TRUTH of the WHOLE word of God. Remember that you are SAVED, in that, you have been FORGIVEN ALL of your PAST sins and have now been placed back into a RIGHT RELATIONSHIP with Almighty God. God has placed his Holy Spirit within you to lead and guide you into all truth, but God also wants you to be FILLED with his Holy Spirit so you will be empowered to live your life free from sin and also DO the WORKS that Jesus did.
Maligayang pagdating sa kaharian ng Diyos, sapagkat alam kong ang katotohanang ito ang nagpalaya sa iyo. Mithiin ninyo ang dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay lumago ang iyong kalagayang espiritual o pangkaluluwa. (1 Pedro2:2) Lagi mong tatandaan na angtunay na kaligtasan ay ang PANANAMPALATAYA-na nakabatay sa tanging salita ng Diyos LAMANG! Naway pagpalain ka ng Diyos habang NAGPAPATULOY ka sa paghahanap ng  KATOTOHANAN sa KABUUANG salita ng Diyos. Tandaan mo na ikaw ay NALIGTAS, na ang ibig sabihin ay NAPATAWAD NA ANG LAHAT mong MGA NAKALIPAS na kasalanan at naibalik ka na sa TAMANG RELASYON sa Makapangyarihang Diyos. Nilagay na ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa iyong kalooban upang ikaw ay akayin at patnubayan sa lahat ng katotohanan, ngunit gusto rin ng Diyos na ikaw ay MAPUSPOS ng kanyang Espiritu Santo upang ikaw ay mapuspos ng kapangyarihang mabuhay ng Malaya sa kasalanan at GUMAWA ng mgaNAGAWA ni Jesus.
         Know that your new life in Jesus Christ is likened to that of a new born baby that NEEDS to feed upon the sincere milk of God's WORD every day. As you read God's word be faithful to OBEY the leading of the Holy Spirit. In other words, when the Holy Spirit leads you into the TRUTH that you are to be BAPTIZED in water, then follow on to OBEY this leading of the Holy Spirit. If so be that you have sincerely and honestly been a DOER of the word of God to have done what I have taught in this study then your ARE SAVED, in that, you have been FORGIVEN of all your past sins and now Almighty God the Father, the eternal Holy Spirit now DWELLS IN you to empower you to live your life without sin. SO welcome to the family of God, the body of Jesus Christ, the called out ones to live godly lives before our God and his Son Jesus and to walk in love one toward another. You have completed the FIRST STEP of being saved.
   Dapat mong mabatid na ang iyong bagong buhay nasa kay Jesus Christ ay maihahalintulad sa bagong panganak na sanggol na KAILANGANG araw-araw na pakainin ng dalisay na gatas  ng SALITA NG Diyos. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos maging matapat ka sa PAGSUNOD sa pag-aakay sa iyo ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kapag inaakay ka ng Espiritu Santo sa KATOTOHANAN na dapat kang MA-BAUTISMUHAN sa tubig, samakatuwid SUSUNDIN mo ang pag-akay na ito sa iyo ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay taos-puso at matapat na TAGAGAWA ng salita ng Diyos na gagawin ang mga naipangaral ko sa araling ito, kung gayon ikaw ay LIGTAS, na ang ibig sabihin ay NAPATAWAD na ang lahat ng iyong mga nakalipas na mga kasalanan at ngayon ang Makapangyarihang Diyos Ama, ang walang hanggang Espiritu Santo ay NANANAHAN na sa iyo at binigyan ka ng kapangyarihang mamuhay nang walang kasalanan. KAYA, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, ang katawan ni Jesus Christ, ang mga tinawag ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan sa harap ng Diyos at ng kanyang Anak na si Jesus at mamuhay na may pag-ibig sa bawat-isa. Nakumpleto mo na ang UNANG HAKBANG ng iyong pagiging ligtas
 
         Now on to step number TWO, which is to LIVE what you BELIEVE.
Ngayon puntahan natin ang hakbang numero DALAWA, na MAMUHAY ayon sa iyong PANANAMPALATAYA.
         Salvation is a PROCESS that must be CONTINUED unto the END in order for you to obtain eternal life in the world to come. This PROCESS of salvation to receive the END of our salvation, which is our reward of ETERNAL LIFE in the word to come requires that we must OBEY the words and teaching of Jesus and his disciples. And one such teaching is to be BAPTIZED in water by submersion as an out ACT of obedient demonstrating our being dead and buried to our old lifestyle of sin and being raised from being spiritually dead to a new life of living in righteousness. Please read the very first sermon preached by the disciples of Jesus throughout the New Testament.
Ang Kaligtasan ay isang  PROSESO na kailangang IPINAGPAPATULOY hanggang sa HULI para makamit mo ang buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Ang PROSESONG ito ng kaligtasan na matatanggap natin sa HULI ang buhay na walang hanggan sa darating na panahon ay nangangailangang tayo ay dapat SUMUNOD sa mga salita at turo ni Jesus at ang kanyang mga disipulos. At ang isa sa mga turo ay ang
         Acts 2:22
Mga Gawa: 2:22
        "You men of Israel (or WHOSOEVER shall)HEAR these WORDS; Jesus of Nazareth, a MAN approved OF God among you BY miracles andwonders and signs, which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know:
“Mga Israelita , (O kung sinuman ang ) MAKINIG sa mga SALITA! Si Jesus na taga-Nazaret ay SINUGO ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan Niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo.
 
       23. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken, and by wicked hands have crucified and slain:
23. Siya, na binigay sa inyo ayon sa matibay na plano at kaalaman ng Diyos, ay inyong ipinapako at ipinapatay sa mga taong masasama:
       24. Whom God has raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
24. Siya na muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan: sapagkat hindi siya kayang ikulong nito.
       25. For David speaks concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:
25. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, Nakikita ko ang Panginoon sa tuwina, sapagkat siya ay kapiling ko, kaya hindi ako matitinag.
       26. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
26. Kaya ang puso ko ay nagdiriwang at ang aking dila ay nagagalak; gayundin naman ang aking katawan ay nakatuon sa pag-asa:
       27. Because you will not leave my soul in hell, neither will you suffer thine Holy One to see corruption.
27. Sapagkat hindi mo pababayaan ang aking kaluluwa sa impiyerno, at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong Banal na Lingkod.
       28. You have made known to me the WAYS of life; you shall make me full of joy with your countenance.
28. Itinuro mo sa akin ang mga LANDAS ng buhay; pupunuin mo ako ng kagalakan dahil kasama kita.
       29. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day.
30. Mga kapatid, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na ang ninuno nating si David, na namatay at nalibing, at ang kanyang libingan ay naririto hanggang ngayon.
       30. Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
31. Samakatuwid bilang propeta, at alam niya na nangako sa kanya ang Diyos, na magmumula sa kanyang angkan, ang Cristo na uupo sa kanyang trono.
       31. He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
31. Kaya’t ang muling pagkabuhay ng Cristo, na ang kaluluwa niya ay hindi pinabayaan sa impiyerno, gayundin ang kanyang katawan ay hindi hinayaang mabulok.
       32. This Jesus has God raised up, whereof we all are witnesses. (This whole passage of scripture are quotes from the Old Testament scriptures that are PROPHECIES speaking of Jesus the prophesied coming Messiah whom the Jews rejected and crucified. Peter is preaching and teaching them and us that this Jesus, who was crucified for the sins of the whole world, hid God and father raised from teh dead as a SIGN to all the world that Jesus is truly the SON OF Almighty God the Father and the ONLY NAME under heaven given among men where by we MUST be saved.)
32. Itong Jesus ay binuhay na muli ng Diyos at mga saksi tayong lahat. (Itong buong sipi mula sa Banal na kasulatan ay nanggaling sa Lumang Tipan ng kasulatan na mga HULA na nagsasabing si Jesus ang hinulaang darating na Mesiyas na itatakwil at ipapapako ng mga Judio.  Ipinangangaral at itinuturo ni Pedro sa kanila at sa atin na itong si Jesus na ipinako sa krus para sa kasalanan ng buong mundo ay binuhay muli ng Diyos Ama mula sa patay bilang isang TANDA para sa buong mundo na si Jesus ay tunay na ANAK NG Makapangyarihang Diyos Ama at ang TANGING NGALAN sa ilalim ng langit na ibinigay sa lahat ng tao upang tayo ay DAPAT na maligtas.)
       33. Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth this, which you now see and hear. (In Acts chapter 1 Jesus instructs his disciple NOT to go out and preach the gospel until AFTER they be ENDUED with POWER from on HIGH speaking of the baptism of the Holy Spirit, sometimes referred to as being FILLED with the Holy Spirit with the evidence or SIGN of speaking in other tongues. Please read the studies "THE POWER AND AUTHORITY OF THE BELIEVER" and "STIR UP THE GIFT THAT IS WITHIN YOU!" for a deeper understanding of how to RECEIVE the infilling of the Holy Spirit and power from on high)
33. Samakatuwid bilang nakaupo sa kanan ng dakilang Diyos, at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, ibinuhos niya ito, na inyo ngayong nakikita at naririnig. (Sa kabanata 1 ng mga Gawa  iniuutos ni Jesus sa kanyang disipilo na HUWAG lumabas at ipangaral ang Ebanghelyo hanggang PAGKATAPOS silang MAPAGKALOOBAN ng KAPANGYARIHAN galing sa KAITAASAN, ito ay ang bautismo sa Espiritu Santo na minsan ay tumutukoy sa pagiging PUSPOS ng Espiritu Santo na may kasamang katibayan o PALATANDAAN ng pagsasalita ng ibang lenguahe. Pakibasa ang mga araling “ANG KAPANGYARIHAN AT AWTORIDAD NG MANANAMPALATAYA” at “PAKILUSIN ANG REGALONG NASA LOOB MO!”para sa mas malalim na pang-unawa sa kung paanong MATATANGGAP ang pagpuspos ng Espiritu Santo at kapangyarihang galing sa kaitaasan.)
       34. For David is not ascended into the heavens: but he said himself, The LORD said unto my Lord, Sit you on my right hand,
     34. Sapagkat hindi umakyat si David sa kalangitan; ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko,
       35. Until I make your foes your footstool.
  35. Hanggang lubusan kong mapasuko ang mga kaaway mo.
       36. Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God has made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ.
36. Kaya’t dapat malaman ng buong kabahayan ng Israel ng may kasiguruhan, na ginawa ng Diyos itong si Jesus, na inyong ipinapako sa krus, na Panginoon at Cristo.
       37. Now when they HEARD this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, WHAT shall we DO? (in other words, these HEARERS of God's word were asking the disciples of Jesus as to WHAT they MUST DO in order to be SAVED?)
37. Ngayon ng MARINIG nila ito, nabagabag ang kanilang mga puso, at tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostoles, Mga kapatid, ANO ang dapat naming GAWIN? (sa madaling salita, silang mga NAKIKINIG ng salita ng Diyos ay nagtatanong sa mga disipulos ni Jesus kung ANO ang DAPAT nilang GAWIN upang MALIGTAS?)
       38. Then Peter said unto them (or Peter ANSWERED their questions as to WHAT we all must DO in order to be SAVED, and here is the ANSWER to that question), REPENT, and be BAPTIZED every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
38. Sumagot si Pedro sa kanila (o SINAGOT ni Pedro ang kanilang mga tanong kung ANO an gaming dapat GAWIN para MALIGTAS, at eto ang SAGOT sa tanong na iyan.),  MAGSISI, at MAGPABAUTISMO kayong lahat sa pangalan ni Jesus Cristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Espiritu Santo.
       39. For the PROMISE is unto YOU, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.
39. Sapagkat ang PANGAKO ay para sa INYO, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.
       40. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.
40. At marami pang mga binigkas na salita si Pedro upang magpatotoo at manghikayat, at nanawagan siya sa kanila, Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa masamang henerasyon na ito.
       41. Then they that gladly GLADLY RECEIVED his WORD were BAPTIZED: and the same day there were added unto them about three thousand souls.
41. Kaya’t sila na MALUGOD NA TINANGGAP ang kanyang SALITA ay NAGPABAUTISMO: nung araw ding iyon at nadagdagan sila ng tatlong libong mga tao.
       42. And they CONTINUED STEAD FASTLY in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
42. At NAGPATULOY silang MATAPAT sa mga doktrina at sa samahan ng mga aapostoles, at sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin.
       43. And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles." 
43. At ang bawat isa sa kanila ay natakot: at maraming kababalaghan at palatandaan ang ginawa ng mga apostoles.”
         Remember that to be TRULY saved is to be a DOER of the word and NOT just a HEARER ONLY whereby the hearer ONLY is DECEIVING their own self.
Tandaan mo na para maging TUNAY na ligtas dapat ay ikaw ay GUMAGAWA ng salita at HINDI TAGAPAKINIG lang sapagkat ang mga tagapakinig LANG ay niloloko ang kanilang mga sarili.
         I have a list of studies below that will help you grow and become strong in the Lord and in the power of HIS might. Always be FAITHFUL to share the gospel of Jesus Christ. If this study has blessed you, then pass it one, spread the word of truth wherever you go. Tell others about this website here at AMatterOfTruth.com and pray that their eyes of understanding be opened to the TRUTH of the WHOLE word of Almighty God. may God bless you richly as you CONTINUE to seek him and draw closer to him.
Mayroon akong listahan ng mga aral sa ibaba na makakatulong sa iyong lumago at maging mas matatag sa Panginoon at sa kapangyarihan Niya. Palagi kang maging MATAPAT sa pagbahagi mo ng Ebanghekyo ni Jesus Chtist. Kung ang aral na ito ay nabiyayaan ka, ipasa mo sa iba, ikalat mo ang salita ng katotohanan kahit saan ka pumunta. Sabihan mo ang mga ibang tao tungkol sa website na ito sa AMatterOfTruth.com at magdasal ka na ang kanilang mga mata ng pangunawa ay mabuksan sa KATOTOHANAN sa KABUUANG salita ng Makapangyarihang Diyos. Naway biyayaan ka ng Diyos habang PATULOY  mo Siyang hinahanap at mas lumalapit sa Kanya.
 
Your brother in our Lord Jesus Christ,
Ang iyong kapatid sa ating Panginoong Jesus Christ,
Always and Forever in Christ Jesus,
Palagi at Magpakailanman na kay Christ Jesus,
 
Mark.
Many thanks to Jocy, my dead sister in our Lord Jesus Christ who lives in the Philippines and who has translated this study in God's word for those who speak Philipino. May God bless all those who seek to know the truth of the whole word of God. I encourage those of you who know how to read, write and speak other languages to translate these studies here at AMatterOfTruth.com into the languages that you know and share them with others on this website and on your our website as well. Always be faithful to share to preach and teach the whole gospel of Jesus Christ!