Pambungad na Panalagin - OPENING PRAYER

Hi, my name is Mark. Welcome to A Matter Of Truth. I admonish every one who visits my site here at AMatterOfTruth.com to begin their search for the TRUTH by praying the following prayer.
 
Hi, ang pangalan ko ay Mark. Maligayang pagdating sa A Matter Of Truth. Pinagpapayuhan ko ang bawat taong bumibisita sa aking site dito sa AMatterOfTruth.com na umpisahan ang paghahanap nila sa KATOTOHANAN sa pamamagitan ng pagdarasal ng susunod na panalangin.
 
 
 
Opening Prayer
Pambungad na Panalangin
 
Heavenly Father, you know the desire and the intent of my heart;
Amang nasa Langit, alam mo kung ano ang ninanais at ang nilalayon ng aking puso;
teach me your ways that I may walk in them in all pleasing to you.
turuan mo ako ng iyong mga pamamaraan upang masunod ko ang mga ito at maging kalugud-lugod ako sa iyo.
 Search my heart O' God,
Suriin mo ang puso ko O’Diyos,
and if there is any iniquity in me, I ask you to cleanse me now and make me whole.
At kung mayroon akong mabigat na kasalanan, hinihiling ko sa iyo na linisin mo ako ngayon at gawin mo akong buo.
Reveal to me my secret faults,
Ipakita mo sa akin ang aking mga lihim na kamalian,
 and help me to understand the error of my ways.
at turuan mo akong maunawaan ang aking mga pagkakamali.
 May the words of my mouth and the meditation of my heart always be acceptable in your sight O' Lord for you are my strength and redeemer.
Naway ang mga salitang namumutawi sa aking mga labi at ang pagninilay-nilay ng aking puso ay palaging katanggap-tanggap sa iyong paningin O’Panginoon dahil ikaw ang aking lakas at tagapagtubos.
From your word O' Lord I know that there are many evil seducers and deceivers in the world on every side,
Mula sa iyong salita O’Panginoon alam kong mayroong maraming masasamang manunulsol at mga manlilinlang sa bawat panig ng daigdig.
 not only on the outside of the church, but within the church as well.
hindi lang sa labas ng simbahan, kundi pati sa loob ng simbahan.
 And as the day of the return of your Son, Jesus, draws closer these deceptions and deceivers will increase and grow even worse.
At habang mas nalalapit ang araw ng pagbabalik ng Iyong Anak, na si Jesus, ang mga panlilinlang at ang mga manlilinlang ay mas lalong dadami at mas lalong lalago.
Therefore, I ask you now Father to give to me wisdom to discern and to know the difference between these deceiving doctrines and these false teachings compared to your word of truth.
Kaya, hinihiling ko sa iyo Ama na bigyan mo ako ng karunungan upang mawari ko at malaman ang kaibahan ng mga manlilinlang na mga doktrina at ang mga hindi totoong mga aral kung ihahambing sa iyong salita ng katotohanan.
 May this distinction between truth and error be to me as distinguishable as the bright light of the day is to the darkness of the night.
Naway ang kaibahan ng katotohanan sa kamalian ay maging malinaw katulad ng matingkad na liwanag ng umaga kaysa sa kadiliman ng gabi.
I pray that your Holy Spirit will immediately bear witness with my spirit whether the things I hear or the things I read as being either truth or error. 
Panalangin ko na ang iyong Espiritu Santo ay agad-agad na maging tagapatunay sa aking espiritu kung ang mga bagay na aking naririnig o mga bagay na aking nababasa ay katotohanan o kamalian.
Father I thank you now that from this day forward that this witness from the Holy Spirit will bear witness with my spirit to everything that I read or hear and I will know in an instant as to whether it is truth or error.
Ama nagpapasalamat ako sa iyo ngayon na mula sa araw na ito, ang tagapatunay mula sa Espiritu Santo ay magpapatunay sa aking espiritu sa lahat ng aking mga nababasa o naririnig at malalaman ko sa isang dagli kung ito ay katotohanan o kamalian.
 And I also pray that all that which I have already been taught will be made known to me whether it is truth or error.
At ako ay nagdadasal din na lahat ng naipangaral  na sa akin ay maipakita sa akin kung ito ay katotohanan o kamalian.
 My heart cries out to you to know the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Nag-uumiyak ang aking puso sa iyo para malaman ang katotohanan, ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang.
 I desire only to know and teach your pure undefiled word of truth, for your words are pure words O' Lord.
Nais ko lamang ay malaman at maipangaral ang iyong dalisay at malinis na salita ng katotohanan, sapagkat ang iyong mga salita ay dalisay na mga salita O’Panginoon.
 
Heavenly Father I pray that every thing that I have learned from the time that I was born,
Amang nasa Langit ako ay nagdarasal na lahat ng bagay na aking natutunan mula ng ako ay ipinanganak,
 and everything that I will learn from this day forward,
at lahat ng bagay na aking matututunan mula sa araw na ito,
 until the time of your return hanggang sa panahon ng iyong pagbabalik
that is not the truth,
na ang lahat ng bagay na hindi katotohanan
 
 that you will make known to me plainly and help me to purge all that is in error from my life.
ay ipapakita mo sa akin ng malinaw at tutulungan mo akong tanggalin ang lahat ng kamalian sa aking buhay.
 Help me to be that vessel of silver or gold that may be used of you to bring glory and honor unto your Holy name.
Tulungan mo akong maging sisidlan ng pilak o ginto na maaring gamitin mo para magdala ng kaluwalhatian at onor sa iyong Banal na pangalan.
 Help me to renew my mind with your pure and undefiled word of truth so that I may not be conformed to the patterns of this world, but rather that I may prove your word and know what is your perfect will for my life.
Tulungan mo akong mabago ang aking isip ng iyong dalisay at malinis na salita ng katotohanan para ako ay hindi matulad sa diseniyo ng daigdig, kundi ay mapatunayan ko ang iyong salita at malaman ko kung ano ang iyong ganap na kalooban para sa aking buhay.
Father, you have given your Holy Spirit to lead and guide me into all truth.
Ama, ipinagkaloob mo sa akin ang iyong Espiritu Santo upang ako ay akayin at gabayan sa lahat ng katotohanan.
 Your word is truth, so I lift up this Bible, your Holy word, before you right now and ask you to teach me your word.
Ang iyong salita ay katotohanan, kaya itinataas ko ang Bibliyang ito, ang iyong Banal na salita, sa harapan mo ngayon at hinihingi ko sa iyo na turuan mo ako ng iyong salita.
Help me to discern truth from error.
Tulungan mo akong mawari ang katotohanan sa kamalian.
 You said in your word that if I continue in your word that I would know the truth and that the truth would make me free.
Sabi mo sa iyong salita na kung magpapatuloy ako sa iyong salita ay malalaman ko ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin.
 So I ask you Father to help me always to continue in your word and seek your kingdom every day.
Kaya hinihingi ko sa iyo Ama na palagi mo akong tulungan na magpatuloy sa iyong salita at hanapin ang iyong kaharian sa bawat araw.
I thank you Lord for hearing and answering my prayer this day for I know that you are faithful to confirm your word with signs following. 
Ako ay nagpapasalamat sa iyo Panginoon dahil sa pagdinig at pagsagot mo sa aking panalangin ngayong araw sapagkat alam ko na ikaw ay tapat na pagtibayin ang iyong salita sa pamamagitan ng mga palatandaan.
Therefore, I know and I am assured that the evidence of this pray will begin to take place from this moment on.
Kaya, alam ko at nakasisiguro ako na ang patotoo ng panalanging ito ay magsisimulang mangyari magmula ngayon.
 Thank you Father for revealing your word of truth to me in all areas of my life so that I may live in all pleasing to you and help others to come to the knowledge of truth as well.
Maraming salamat Ama dahil sa pagpapakita mo sa akin ng katotohanan ng iyong salita sa lahat ng bahagi ng aking buhay nang sa ganon ay mabuhay akong kalugud-lugod sa iyo at makatulong sa ibang tao na malaman din ang katotohanan.
 May all, who hear the teaching of your word of truth, 
Naway lahat, nang makakarinig ng pangaral ng iyong salita ng katotohanan,
whether your truth comes forth from my lips, or shines forth from the words in which I write,
maging ang iyong katotohanan ay mamutawi sa aking mga labi, o magliwanag sa mga salitang sinulat ko,
or whether the word of truth comes from any other person,
o maging ang salita ng katotohanan ay manggaling sa kahit sinong tao,
may ALL who hear or read your undefiled word of truth also continue in your word of truth and be found faithful unto the coming day your Son, Jesus Christ. 
naway LAHAT ng makakarinig o makakabasa ng malinis mong salita ng katotohanan ay magpatuloy rin sa iyong salita ng katotohanan at matagpuang tapat hanggang sa araw ng pagbabalik ng iyong Anak, na si Jesus Cristo.
I now commit my spiritual growth into your hands from this day forward to keep me in your ways and for all of my days.
Ipinagkakatiwala ko ngayon sa iyong mga kamay  ang aking espiritual na paglago magmula ngayon upang ako ay iyong ingatan habang ako ay nabubuhay.
 And Father I know and am assured from your word that you are able to keep all that I commit unto you until the day of the coming, or return of your Son, my Lord and savior, Jesus the Christ.
At Ama alam ko at nakasisiguro ako mula sa iyong salita na iingatan mo ang lahat ng ipagkakatiwala ko saiyo hanggang sa araw ng pagdating, o pagbalik ng iyong Anak, ang aking Panginoon at tagapagligtas, na si Jesus Christ.
Your word assures me that your Son, Jesus, is the author and finisher of my faith.
Sinisiguro sa akin ng iyong salita na ang iyong Anak, na si Jesus, ay ang may-akda at tagabuo ng aking pananampalataya.
 So I thank you Father for writing your word upon my heart and upon my mind.
Kaya nagpapasalamat ako sa iyo Ama sa pagsulat ng iyong salita sa aking puso at isip.
 Holy Spirit I yield my spirit, my mind and my body to you that you may lead and guide me into all truth.
Espiritu Santo, sinusuko ko ang aking espiiritu, ang aking isip at ang aking katawan sa iyo upang ako ay akayin at gabayan sa lahat ng katotohanan.
 Help me to crucify flesh and put under my body and to renew my mind with the pure and undefiled word of truth.
Tulungan mo akong ipako ang aking makamundong hangarin at baguhin ang aking isip sa pamamagitan ng iyong dalisay at malinis na salita ng katotohanan.
 Holy Spirit help me to keep both my mind and my body pure from any and all fleshly desires, in order that I may walk in obedience to your guidance every day of my life from this day forward.
Espiritu Santo tulungan mo akong ingatan maging dalisay ang aking isip at ang aking katawan at ilayo sa lahat ng makamundong naisin, nang sa ganun ay makasunod ako sa iyong gabay sa bawat araw ng aking buhay mula ngayon.
I thank you for helping me to take heed to all that I hear, whether this hearing is through the ear, or through the eye, or through feeling and touch.
Nagpapasalamat ako sa iyong pagtulong sa aking unawain ang lahat kong naririnig, kung ito mang aking naririnig ay sa pamamagitan ng tainga, o sa pamamagitan ng mata, o sa pamamagitan ng damdamin o pandamdam.
Help me heavenly Father by the leading of your Holy Spirit to guard my hearing in all these areas, so that I may discern your word of truth from any deceitful words of error that would bring harm and hinder my spiritual growth. I also thank you for teaching me how to hear and to keep my heart open to learn continually of your ways. I thank you for the hunger you have placed in my heart for your word. Help me to hide your word in my heart that I may not sin against you.
Tulungan mo ako Amang nasa langit sa pamamagitan ng pag-akay ng Espiritu Santo sa pagbantay ng aking mga naririnig sa lahat ng mga bahagi, nang sa ganun ay mawari ko ang iyong salita ng katotohanan laban sa mga manlilinlang na mga salita ng kamalian na magbibigay ng pinsala at magpipigil sa paglago kong espirituwal. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa pagtuturo mo sa akin kung paano makinig at kung paano ko papanatilihing bukas ang aking puso sa patuloy na matuto sa lahat ng iyong pamamaraan. Nagpapasalamat ako sa iyo sa paglagay mo ng kagutuman sa aking puso para sa iyong salita, Tulungan mo akong ingatan ko ang iyong salita sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa iyo.
Father as I learn of you and grow in the revelation of your word and faith help me shine as a light to others so that they may also come to the knowledge of truth.
Ama habang natututo ako sa iyo at lumalago sa paghahayag ng iyong salita at pananampalataya tulungan mo akong kuminang na parang ilaw sa iba nang sa ganon ay malaman din nila ang katotohanan.
 May my words always be seasoned with salt and grace so that they will minister to those that hear them and bring glory and honor to your name always.
Naway ang lahat ng aking mga salita ay palaging matimplahan ng asin at grasya para ang aking mga salita ay makatulong sa lahat ng makakarinig at makapagbigay palagi ng luwalhati at onor sa iyong pangalan.
Father your word says that your people are destroyed for lack of knowledge and that if I reject knowledge, then you will also reject me.
Ama ang iyong salita ay nagsasabi na ang iyong bansa ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman at kung tatanggihan ko ang kaalaman, ay tatanggihan mo rin ako.
 So I ask you now Lord for the wisdom to discern your knowledge of truth from the commandments of men and the doctrines of devils, and that I discern your word of truth from any misguided truth and error.
Kaya hinihiling ko sa iyo ngayon Panginoon ang karunugan upang mawari ko ang kaalaman ng katotohanan laban sa mga kautusan ng tao at  mga doktrina ng mga demonyo, at nang mawari ko ang iyong salita ng katotohanan laban sa anumang ligaw na katotohanan at kamalian.
Father help me never to reject you or your words, so that I will be found to be that good and faithful servant at the coming of your Son, Jesus.
Ama tulungan mo akong hindi kita kailanman tanggihan o maging ang iyong mga salita, nang sa ganon ay matagpuan akong mabuti at tapat na tagapaglingkod sa pagdating ng iyong Anak, na si Jesus.
 Help me not to judge a matter before hearing the WHOLE matter and getting all sides of the matter.
Tulungan mo akong huwag humusga ng isang bagay bago ko marinig ang BUONG bagay at makakuha ng lahat ng panig ng isang bagay.
 Help me Lord to judge rightly in all things. I thank you Lord for hearing all my petitions and granting all my requests in the name of your Son Jesus, according to 1 John 5:14,15, which ASSURES me that if I ask ANYTHING that is according to your will that you WILL hear me.
Tulungan mo ako Panginoon na humusga ng tama sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat ako sa iyo Panginoon sa pagdinig mo sa lahat ng aking mga petisyon at pagkakaloob mo ng lahat ng aking mga kahilingan sa ngalan ng iyong Anak na si Jesus, ayon sa 1Juan 5:14,15, na NAGSESEGURO sa akin na kung ako ay hihiling ng KAHIT ANONG BAGAY na naaayon sa iyong kalooban ay GUGUSTUHIN mong pakinggan ako.
 Your word of truth also assures me that if I know that you hear me that I WILL HAVE the petitions which I have asked of you. This is your written guarantee to me and to ALL who stand upon your word of truth.
Ang iyong salita ng katotohanan ay nagseseguro rin sa akin na kung alam kong ako ay naririnig mo ay MAKAKAMTAN ko ang aking mga petisyon na hiningi ko sa iyo. Ito ang iyong nakasulat na garantiya sa akin at sa LAHAT na nananalig sa iyong salita ng katotohanan.
 
1 John 5:14,15 assures us that you O' God always ANSWER our prayers, which are prayed according to your will, and that are prayed in FAITH without wavering.
1Juan 5:14,15 ay sineseguro sa atin na ikaw O’Diyos ay palaging SUMASAGOT sa aming mga dasal na ipinalangin o idinasal kung naaayon sa iyong kalooban, at idinasal o ipinalangin na may PANANAMPALATAYA na walang pag-aalinlangan.
 
"And this is the CONFIDENCE that we have in him (or in you O' God), that, if we ask ANY THING according to his (or according to your) will, he HEARS us (or then you O' God hear us):
And if we KNOW that he HEARS (or if we know that you O' God hear) us, WHATSOEVER we ASK, we KNOW that we HAVE the petitions that we desired of him (or ALL of the petitions that we desire of you O' God)."
 
“At ito ang PAGTITIWALA na mayroon tayo sa kanya (o sa iyo O’Diyos), na kung hihiling kami ng KAHIT ANONG BAGAY na naaayon sa kanya (o naaayon sa iyong) kalooban, ay NARIRINIG niya tayo (o ikaw O’Diyos ay naririnig mo kami):
At kung ALAM naming NARIRINIG niya (o kung alam naming naririnig mo O’Diyos) kami, KUNG ANUMAN ang aming hilingin, ALAM namin na MAKAKAMTAN namin ang lahat ng aming hiniling sa kanya (o ang lahat ng mga petisyon na hiniling namin sa iyo O’Diyos.)
 
I encourage you, the reader, to take the
word of God and PERSONALIZE it as a prayer to Almighty God our Father. The above prayer is based solely upon the word of God, therefore according to 1 John 5:14,15 we are ASSURED that God will HEAR and ANSWER this prayer. You have HIS WORD on it!
Hinihikayat kita, na nagbabasa, na kunin mo ang saliuta ng Diyos at gawin mo itong PERSONAL na panalangin sa Makapangyarihang Diyos na ating Ama. Ang panalanging nasa itaas ay nakabataysa natatanging salita ng Diyos, kaya ayon sa 1Juan 5:14,15 tayo ay sineseguro na MARIRINIG ng DIYOS at SASAGUTIN ang dasal na ito. Hawak mo ang KANYANG SALITA dito!
 
 
 
Dear Reader
Mahal kong nagbabasa
After praying this prayer, then please sign and date it. I urge you to read and reread this prayer often and give Almighty God, the Father thanks for answering you requests.
Pagkatapos mong dasalin ang panalanging ito, pakiusap ko na sana ay lagdaan mo ito at pakilagay ang petsa. Hinihikayat kitang basahin mo at madalas na ulitin mo ang pagbabasa ng panalanging ito at magbigay ng pasasalamat sa Makapangyarihang Diyos Ama sa pagsagot sa iyong mga kahilingan.
 
I also urge you to read the study entitled "THE WHOLE MATTER", because all of us have been TAUGHT how we believe. And it is not always the case, that, which we have come to believe through the teaching of others is in fact the pure undefiled TRUTH of the WHOLE of God's word. It may be that which we have come to believe through the teachings of others is NOT the truth of the whole word of God.
Hinihikayat din kitang magbasa ng aral na may titulong “ANG BUONG BAGAY O KATUWIRAN”,  SAPAGKAT lahat tayo ay NATURUAN kung paano tayo sasampalataya. At hindi lahat ng pagkakataon, na ang ating sinampalatayanan sa pamamagitan ng mga turo ng iba ay dalisay at malinis na KATOTOHANAN ng BUONG salita ng Diyos. Maaaring ang ating sinampalatayanan sa pamamagitan ng mga turo ng iba ay HINDI ang katotohanan ng buong salita ng Diyos.
 Now we may sincerely believe that which we have been taught is the truth.
Ngayon, maaaring tunay tayong sumasampalataya na ang naituro sa tin ay ang katotohanan.
 However, in reality it MAY be that, what you have been taught is NOT the pure and undefiled word of TRUTH of God's whole word, but rather is misguided teaching that is in error.
Subalit, sa tunay na pangyayari ay MAAARI na, ang naituro sa iyo ay HINDI ang dalisay at malinis na salita ng KATOTOHANAN ng salita ng Diyos, kundi ito ay ligaw na turo na may kamalian.
Now those who have taught you what you have come to believe no doubt sincerely believe themselves that they were and are teaching you the truth.
Ngayon yung mga nagturo sa iyo ng iyong sinampalatayanan ay walang pag-aaalinlangan na tunay rin silang nananampaltaya na ang kanilang itinuturo sa iyo ay katotohanan.
 However, they themselves were deceived by others and have not searched the word of God thoroughly to find out whether or not what they were taught is in fact the WHOLE TRUTH of God's word, but rather they have merely repeated or parroted what they have themselves been taught not knowing or realizing what they themselves have come to believe is in fact in error and contradicts the WHOLE word of God.
Subalit, sila rin ay nalinlang ng iba at hindi nila ganap na sinuri ang salita ng Diyos para malaman kung ang naituro sa kanila ay tunay na BUONG KATOTOHANAN ng salita ng Diyos, kundi inulit  o ginaya lang nila ang naituro sa kanila na hindi nila nalalaman o namamalayan na ang kanilang sinasampalatayanan ay kamalian at sumasalungat sa BUONG salita ng Diyos.
 So I ask you now, are you yourself absolutely sure and know without a doubt that that which you have been taught is the pure undefiled word of TRUTH of the WHOLE word of God?
Kaya tatanungin kita ngayon, ikaw ba ay lubos na sigurado at alam mong walang pag-aaalinlangan na na ang naituro sa iyo ay ang dalisay at malinis na KATOTOHANAN ng BUONG salita ng Diyos?
 Are you confident enough to base your eternal salvation on what you have been taught by others?
Ikaw ba ay may tiwala na ibatay ang iyong walang hanggang kaligtasan sa kung ano ang naituro sa iyo ng iba?
 All I am asking from you is to take the time to prayerfully hear the WHOLE matter, before you judge in yourself that which you have been taught by others as to whether it is in fact the truth, or whether it is in error.
Ang aking hinihiling lang sa iyo ay magbigay ng panahon upang upang marinig ang BUONG bagay, bago ka maghusga na kung ang naituro sa iyo ng iba ay katotohanan, o kung ang mga naituro sa iyo ay kamalian.
If you TRULY desire to know the WHOLE TRUTH of God's word and be saved, then it may be necessary for you to purge from your learning some things that you have been taught, which you now presently hold and truly believe to be the truth, but some of which are in fact the deceitful lies of the enemy coated with a little truth of God's word.
Kung TUNAY mong gustong malaman ang BUONG KATOTOHANAN ng salita ng Diyos at maligtas, ay kailangang mong linisin ang ibang mga bagay na naituro sa iyo, na sa kasalukuyan ay iyong pinanghahawakan at tunay na sinasampalatayanan na katotohanan, ngunit ang katunayan ang ibang mga itinuro sa iyo ay mga may panlilinlang na kasinungalingan ng kaaway na binabalutan ng konting katotohanan ng salita ng Diyos.
Be NOT DECEIVED!
Huwag MAGPALOKO!
 Open your heart and mind to the truth or reality that just maybe you have been taught wrong in what you now sincerely believe with all your heart to be the truth.
Buksan mo ang iyong puso at isip sa katotohanan o katunayang na maaaring mali ang naituro sa iyo na ngayon ay buong puso mong pinananampalatayan na ito ay ang katotohanan.
Do not be deceived into believing that you are ABOVE being able to ever be deceived.
Huwag kang magpaloko na mapaniwalang ikaw ay HIGIT SA hindi kailanman maloloko.
May God bless you richly in your search for the WHOLE TRUTH as you read the studies I have written in this website here at
Naway lubos kang biyayaan ng Diyos sa iyong paghahanap ng BUONG KATOTOHANAN habang binabasa mo ang mga aralin na aking sinulat dito sa website na ito sa
Search the WHOLE word of God daily for yourself in order to prove what you have been taught is in fact the pure undefiled TRUTH of the WHOLE word of God.
Hanapin mo ang KABUUAN ng salita ng Diyos araw araw upang mapatunayan mo kung ang naituro sa iyo ay talagang ang dalisay at malinis na KATOTOHANAN ng BUONG salita ng Diyos.
 
 
 
Also please be sure to view my teaching videos on YouTube at my channel name AMATTEROFTRUTH and now here on this website under the video section.
Gayundin pakisisuguruhin mo na panoorin ang aking mga aral na bidyos sa YouTube sa pangalan ng aking channel na AMATTEROFTRUTH na ngayon ay nandito sa website na ito sa ilalim ng bidyo seksiyon.
 
Your brother in Christ Jesus,
Ang iyong kapatid kay Christ Jesus,
Mark